Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

JsonStringify - metoda obiektu Pm

Opis:
Z wartości wstępnej wytworzy tekst w formacie JSON.
Składnia:
String JsonStringify(Variant Value, [String Space])
Wołanie:
var sJson = Pm.JsonStringify(Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość wejściowa, która zostanie przetransformowana do formatu JSON. Wartość może być:
- obiekt typu PmMap
- tablica typu PmArray
- podstawowy typ danych (Integer, String, Boolean, Double ...)
Space[opcjonalne] (String) Doda do tekstu wartości zwrotne JSON odstęp, spację oraz znaki końca wiersza, by jego odczyt był prostrzy.
Jeżeli nie jest ustawione (lub zaraz za dwukropkiem znajduje się średnik), wtedy tekst wartości zwrotnej zostanie zagęszczony bez dodatkowych spacji (wszystko w jednym wierszu bez odstępstw poziomu zanurzenia).
Jeżeli jest liczbą (1 do 10), wtedy tekst wartości zwrotnej jest przesunięty o określoną ilość spacji w każdym poziomie.
Jeżeli jest niepustym łańcuchem, na przykład tabulator (space:\t;) lub dwie spacje, wtedy tekst wartości zwrotnej zostanie w łańcuchu oddzielony znakami na każdym poziomie.
Jeżeli jest dłuższy niż 10 znaków, wtedy zostaną wykorzystane pierwsze 10 znaków.
Notatka:
Sposób transformacji wartości do JSON tekstu jest następujący:
- Liczba: Zostanie przetransformowany na tekst. Separator dziesiętny to kropka.
- Boolean: Zostanie przetransformowany na tekst jako nazwy true lub false.
- String: Zostanie przetransformowany na tekst a na początek i koniec zostanie dodany cudzysłów. Jeżeli wewnątrz wartości znajdował się cudzysłów, wtedy zostanie on przetransformowany na dwa znaki \".
- PmMap obiekt: Zostanie przetransformowany do postaci JSON object. Na przykład {"propery1":value1,"property2":value2}.
- PmArray obiekt: Zostanie przetransformowany do postaci JSON array. Na przykład [value1,value2].
- W przypadku zastosowania innego typu wartości aniżeli w/w, wtedy metoda nie zostanie wykonana i zwraca: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
 

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
Wytworzy obiekt PmMap z właściwościami name oraz Val i zapisze ten obiekt do łańcucha w formacie JSON.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sJson;
var oMap = Pm.CreatePmMap();

oMap.mapSetValueAt("name", "Temperatura");
oMap.mapSetValueAt("val", 65.5);
sJson = Pm.JsonStringify(oMap);  //Zmienna sJson będzie zawierać łańcuch: {"name":"Temperatura","val":65.5}

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- JsonStringify
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice