Promotic

LicenceInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska informację o licencjach (w kluczu licencyjnym) aplikacji PROMOTIC.
Składnia:
Variant LicenceInfo(Long nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ odczytywanej wartości:
0 - Numer licencji (numer nośnika licencyjnego).
1 - Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber). Służy do zabezpieczenia uruchomienia runtime aplikacji PROMOTIC, patrz Przykład. Jeżeli numer użytkownika nie jest zawarty w licencji, wtedy zwraca numer 0.
W celu zabezpieczenia środowiska deweloperskiego: patrz okno konfiguracyjne "Upoważnienie do edycji aplikacji".
2 - Tryb licencji (demo, runtime, deweloperski). Nieodczytuje na nowo zawartości licencji, lecz zwraca wartości uprzednio wczytane. To znaczy, że ta właściwość nie zarejestruje wymiany nośnika licencyjnego za inny lub jego usunięcia.
0 - licencja demo jest przeznaczona tylko do celów demonstracyjnych, nie upoważnia do rzeczywistego użytkowania aplikacji.
3 - (przestarzałe) Wywołanie upryjorytetowanego odświeżenia licencji poza kolejnością (operacja asynchroniczna). Operacja ta jest już zbędna, ponieważ system wykonuje odświeżenie licencji automatycznie (period 10 minut). Utrata licencji jest odnotowana operacją 10 (wartość parametru nWhat jest 10). Wartość zwrotna nie ma znaczenia, ponieważ również w przypadku zaginięcia licencji jest ona nadal jest ważna i zaczyna odliczanie (okres ochronny) do zatrzymania aplikacji.
10 - Czas wystąpienia błędu odświeżania licencji przy pomocy komunikacji z serwerem licencyjnym w sekundach lub bezpośrednio z nośnikiem licencji. Wartość 0 oznacza, że ostatnie odświeżenie licencji przebiegło poprawnie. Wartość > 0 oznacza, że kilka ostatnich odświeżeń licencji nie powiodło się. Każde poprawne odświeżenie licencji wyzeruje czas wystąpienia błędu. W celu wyświetlenia informacji o błędzie odśiweżania licencji w panelu lokalnym oraz Webowym można wykorzystać przy pomocy powiązania powiązanie danych "SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm" z tą metodą. Przykład zawartości konfiguratora z powiązaniem $db.SP(0,"LicenceInfo(10)").
11 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu odświeżania licencji dojdzie do wyświetlenia okna z "powiadomieniem" dla obsługi (domyślnie 10 minut tzn. 600 sekund).
12 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym dojdzie do zatrzymania aplikacji (domyślnie 48 godzin tzn. 172800 sekund).
23 - Maksymalna ilość klientów typu "PmWebClient". Informacje o stanie klientów można stwierdzić w INFO systemie w karcie "/COMM/ClientLicence".
24 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmWebClient".
25 - Maksymalna ilość klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient".
26 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient". Informacja taka może być dogodna na przykład dla monitoringu działania Webu w aplikacji.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Zabezpieczenie aplikacji tak, żeby można ją było uruchamiać wyłącznie z taką licencją (z kluczem licencyjnym), która zawiera w sobie zapisany numer użytkownika 123. Do zdarzenia PmaRoot.onAppStartBegin wystarczy wpisać na przykład następujący skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (123 != Pm.LicenceInfo(1))
{
Pm.MessageBox("Error", "Bad HW key !!", 0x10000000);
Pm.AppStop(1);
}

Historia:
Pm8.03.23: Nowe możliwości metody LicenceInfo(10/11/12) do stwierdzania jak długo już trwa utrata komunikacji z serwerem licencyjnym.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.