Promotic

IniFileWrite - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis pozycji do pliku *.ini.
Składnia:
Boolean IniFileWrite(String sFile, String sSection, String sKey, Variant vWrite)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sSection(String) Nazwa sekcji (sekcja w pliku INI jest w nawiasach kwadratowych) bez nawiasów kwadratowych
sKey(String) Nazwa klucza zapisywanej pozycji
vWrite(Variant) Zapisywana wartość
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Taki sposób zapisu wartości jest dogodny do wsadowego zapisu prostych konfiguracji lub do zapisu małej ilości wartości. Nie jest dogodny do zapisywania większej ilości wartości w czasie rzeczywistym, ponieważ operacja jest zbyt wolna (wewnętrznie zawsze cały plik INI musi zostać wczytany, odszukany klucz, przepisana wartość klucza i zapisany cały plik INI). Czynność ta musi być ponadto wykonywana osobno dla każdej pozycji (dla każdej wartości klucza). Do zapisu większej ilości wartości dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.FileTextWrite, gdzie format wyjścia może być identyczny z plikiem INI, lecz wszystkie dane są zapisywane jednocześnie.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bWrite = Pm.IniFileWrite("#cfg:file.ini", "Data", "Value1", "4.56");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- IniFileWrite
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.