Promotic

PrintScreen - metoda obiektu Pm

Opis:
Druk caego ekranu na drukarku lub do pliku.
Składnia:
Empty PrintScreen(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób wydruku (plik, drukarka, itd.). Jeżeli jest pusty łańcuch, wtedy ekran jest wydrukowany na drukarku z wywołaniem okna do wyboru drukarki. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "printer:select;screen:all;".
"printer:xxx;" (opcjonalne) - Określa drukarkę
select (domyślnie) - Wydruk na drukarku z możliwością wyboru drukarki i zmiany ustawień (orientacja, rozdzielczość, itd.) przy pomocy okna edycyjnego.
default - Wydruk na drukarce domyślnej SO Windows (bez wywołania okna edycyjnego). Nie można zmieniać domyślnych ustawień wydruku (orientacja, rozdzielczość, itd.).
file:filepath - Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif), do którego ekran zostanie zapisany. Rozszerzenie pliku określa format zapisu. Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
"screen:xxx;" (opcjonalne) - Określa ekran przeznaczony do druku. Ma to sens, w przypadku układu wieloekranowego.
primary (domyślnie) - Ekran domyślny.
fromPoint - Ekran, który zawiera określony punkt lub jest najbliżej niego.
all - Wszystkie ekrany.
"point:x,y;" (opcjonalne) - Wybór screen:fromPoint; określa punkt do określenia ekrenu. Na przykład point:2500,500;
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Druk ekranu na drukarku z możliwością wyboru i ustawienia drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintScreen("printer:select;");
Przykład2:
Druk ekranu do pliku #temp:screen.png;.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintScreen("printer:file:#temp:screen.png;");

Historia:
Pm9.00.19: Dodany parametr "screen:xxx;" oraz parametr "point:x,y;".
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrintScreen
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.