Update cookies preferences
Promotic

PlaySound - metoda obiektu Pm

Opis:
Odtworzenie pliku dźwiękowego *.wav przy pomocy serwera dźwiękowego systemu PROMOTIC.
System umożliwia w jednej chwili odtworzenie tylko jednego pliku dźwiękowego. Dlatego wymagania na odtworzenie pliku dźwiękowego są zaszeregowane do wewnętrznej kolejki serwera dźwiękowego. Zaszeregowanie jest wykonane według priorytetu i czasu wytworzenia zapotrzebowania na odtworzenie.
Składnia:
Empty PlaySound(String sSound)
Parametry:
sSound(String) Parametry dźwięku określające, w jaki sposób dźwięk ma zostać odtworzony. Na przykład: "file:#pmres:Sound/hoot01.wav;repeat:5;".
file:xx; - Plik dźwiękowy WAV.
Jeżeli plik zacznie być odtwarzany, to musi zostać odtworzony do końca, i dlatego zalecane stosowanie raczej krótszych czasowo plików z ustawionym powtarzaniem niż odtwarzanie czasowo długich plików.
repeat:nn; - Ilość powtórzeń dźwięku (1 = domyślnie, -1 = nieograniczone).
stop:nn; - Umożliwia usunąć z kolejki serwera dźwiękowego wymogi wytworzone przy pomocy metody PlaySound.
0 (domyślnie) - Nie robi niczego
1 - Usunie z kolejki serwera dźwiękowego wszystkie wymogi wytworzone przy pomocy metody PlaySound.
Jeżeli dowolny z usuwanych wymogów jest aktualnie odtwarzany, wtedy odtwarzanie zostanie natychmiast zakończone.
Pozostałe opcje (file oraz repeat) są w tym przypadku ignorowane.
Notatka:
Uwaga:
- Metoda jest metodą asynchroniczną, to znaczy, że tylko inicjuje odtworzenie dźwięku lecz nie czeka na jego rzeczywiste uruchomienie lub zakończenie (i dlatego metoda nie zwraca znacznik o powodzeniu).
- Do odtworzenia pliku dźwiękowego jest konieczne, żeby w komputerze była zainstalowana karta dźwiękowa.


Metoda ta działa także w Web panelach. W takim przypadku metoda ta posiada ograniczenia:
- Każde nowe uruchomienie dźwięku w Web panelu zakończy odtwarzanie poprzedniego dźwięku (w Web panelach nie jest dostępny serwer dźwięku).
- Przeglądarka InternetExplorer (mniejsze niż 11) nie wspiera odtwarzania plików wav (Chrome, Firefox, Edge format wspierają).
Metoda ta w Webie wspiera odtwarzanie również plików mp3 (format ten jest wspierany przez wszystkie przeglądarki), ale nie jest on wspierany w aplikacji lokalnej.
Jeżeli metoda powinna działać w InternetExplorerze oraz lokalnie w aplikacji, wtedy jest konieczne wytworzyć pliki dźwiękowe w obu formatach a później lokalnie wołać inny plik niż w Webie.
Patrz Przykład3


Stara składnia tej metody zwracała 0 (przebiegła z powodzeniem) lub 1 (przebiegła z błędem) i posiadala trzy parametry:
sFile (String) - Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli wartość jest pusty łańcuch, wtedy zostanie zakończone odtwarzanie bieżąco odtwarzanego pliku dźwiękowego.
nPriority (Long) - Priorytet (zarezerwowane, ustaw na 0).
nFlags (Long) - Znaczniki określające sposób odtworzenia dźwięku (mogą być zliczane).
1 - (NoStop) - Znacznik spowoduje, że bieżąco odtwarzany plik dźwiękowy nie zostanie przerwany a metoda zostanie bezpośrednio zakończona z znacznikiem błędu (zwraca 1) (można zastosować do sprawdzenia, czy jest lub nie jest odtwarzany plik dźwiękowy).
2 - (Loop) - Znacznik spowoduje, że plik będzie odtwarzany nieustannie. Odtwarzanie zakończy dopiero uruchomienie następnego pliku dźwiękowego.
Przykład1:
Odtworzenie pliku dźwiękowego (zaszeregowanie do kolejki serwera dźwiękowego)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.wav;");
Przykład2:
Usunięcie wszystkich wymogów w kolejce serwera dźwiękowego, które zostały wytworzone przy pomocy metody PlaySound.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PlaySound("stop:1;");
Przykład3:
Wołanie metody w panelu, które działa w aplikacji lokalnej oraz w przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).
Projektant powinien zkonwertować plik wav do formatu mp3 oraz zapisać go do folderu #appres:.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (1 == pMe.Root.ClientType)
{
Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot01.wav;");
}
else
{
Pm.PlaySound("file:#appres:hoot01.mp3;");
}

Historia:
Pm9.00.26: Parametry repeat i stop włączone dla Webu.
Pm9.00.03: Usunięty błąd: stop:1 zakończy odtwarzany dźwięk (wcześniej był odtwarzany aż do końca)
Pm8.00.06: Usunięty błąd: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- PlaySound
 
 
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.