Promotic

CDbl - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Double.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ToNumber.
Składnia:
Double CDbl(Double value)
Parametry:
value(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez wykorzystanie metody CDbl lub CSng obliczenie będzie przeprowadzane w typie danych Double lub Single w przypadkach, kiedy bez zastosowania opisywanych metod obliczenie byłoby przeprowadzane w liczbach całkowitych.
Przez zastosowanie metody zostanie przeprowadzona konwersja niezależnie od lokalnego ustawienia systemu z dowolnego typu danych do wartości typu Double. Konwersja wyrażenia łańcuchowego, gdzie separatorem miejsc dziesiętnych jest dowolnie "kropka" lub "przecinek", w obu przypadkach przebiegnie bezbłędnie. Porównaj z VBScript.CDbl.

Jeżeli odwrotnie zachodzi potrzeba skonwertować liczbę rzeczywistą do wartości typu String bez względu na lokalne ustawienie SO Windows (tzn. żeby liczba rzeczywista miała zawsze "kropkę" lub "przecinek" jako separator dziesiętny), wtedy można zastosować metodę Pm.TransformValue z parametrem nType = 120, 121 lub 122.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n1 = Pm.CDbl("3.14");
var n2 = Pm.CDbl("3,14");   // W n1 jest zapisana taka sama wartość jak w n2
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- CDbl
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.