Update cookies preferences
Promotic

WndEditUsers - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli okno do edycji PROMOTIC użytkowników.
Składnia:
Empty WndEditUsers([String sParams])
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry definiujących sposób wyświetlenia okna. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "users:L_TOM,L_ALAN;groups:^$ADMIN;add:$ANY;delete:$ANY;edit:$ANY;".
"users:sss;" (opcjonalne) - Lista użytkowników (ich identyfikatorów) (oddzielone przecinkiem). Służy do określenia użytkowników, którzy zostaną wyświetleni w oknie edycyjnym.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostaną wyświetleni wszyscy użytkownicy.
users:user1,user2,...,userN; - Jeżeli lista rozpoczyna się bezpośrednio użytkownikiem, wtedy lista zawiera wsyzstkich użytkowników, którzy będą wyświetleni w oknie.
users:^user1,user2,...,userN; - Jeżeli na początku listy występuje znak daszka '^', wtedy lista zawiera wszystkich użytkowników, którzy nie zostaną wyświetleni w oknie.
"groups:sss;" (opcjonalne) - Lista grup użytkowników (ich identyfikatorów) (oddzielone przecinkiem).
Służy do określenia grup, które zostaną wyświetlone w oknie edycyjnym do przyszeregowywania użytkowników do grup.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostaną wyświetlone wszystkie grupy użytkowników.
groups:group1,group2,...,groupN; - Jeżeli lista rozpoczyna się bezpośrednio nazwą grupy, wtedy lista zawiera wszystkie grupy, które będą wyświetlone w oknie.
groups:^group1,group2,...,groupN; - Jeżeli na początku listy występuje znak daszka '^', wtedy lista zawiera wszystkie grupy, które nie zostaną wyświetlone w oknie.
"add:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie dodawania nowych użytkowników lokalnych/sieciowych.
add:$ANY; - (domyślnie) Można dodawać zarówno lokalnych jak i sieciowych użytkowników.
add:$ANY_LOCAL; - Można dodawać tylko użytkowników lokalnych.
add:$ANY_NET; - Można dodawać tylko użytkowników sieciowych.
add:; - Nie można dodawać żadnych użytkowników.
"edit:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie edycji istniejących użytkowników lokalnych/sieciowych.
edit:$ANY; - (domyślnie) Można edytować użytkowników lokalnych i sieciowych.
edit:; - Nie można edytować żadnych użuytkowników.
"delete:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie usuwania istniejących użytkowników lokalnych/sieciowych (domyślnie $ANY).
delete:$ANY; - Można usuwać użytkowników lokalnych i sieciowych.
delete:; - Nie można usuwać żadnych użuytkowników.
Notatka:
Przed właściwym otwarciem tego okna edycji użytkowników dojdzie do sprawdzenia, czy bieżący zalogowany użytkownik posiada wystarczające uprawnienia do edycji użytkowników. Uwierzytelnienie zostanie przprowadzone obliczeniem uprawnienia PmaRoot > Uprawnienia > EditUsers.
Okno jest okno modalne zawierające kartę Użytkownicy.
Uruchomiona aplikacja nie zapisuje zmian w pliku Aplikacja.pra, dlatego dane użytkowników w uruchomionej aplikacji są zapisywane w pliku Aplikacja.ini.

Metoda ta nie działa w Web panelach. Metoda ta działa dla paneli lokalnych z ustawieniem integracji panela oraz lokalnej aplikacji: client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (panel lokalny JavaScript).
Przykład1:
Wyświetli okno do edycji PROMOTIC użytkowników z wyeliminowaniem wyświetlenia użytkowników L_ADMIN oraz L_MANAGER. Do zaszeregowywania użytkowników do grup wyeliminować zastosowanie grupy $ADMIN.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndEditUsers("users:^L_ADMIN,L_MANAGER;groups:^$ADMIN;");
Przykład2:
Wyświetli okno do edycji PROMOTIC użytkowników z wyeliminowaniem możliwości dodawania i usuwania użytkowników. Edycja istniejących użytkowników jest możliwa.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndEditUsers("add:;delete:;");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndEditUsers
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.