Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Debug - metoda obiektu Pm

Opis:
Wypisanie tekstu pod pozycją Debug_info INFO systemu.
Składnia:
Debug(vValue As Variant, [nAttr As Variant])
Wołanie:
Pm.Debug sValue, nAttr
Parametry:
vValue(Variant) Wartość, która ma zostać zapisana (może być również tablica 1-wymiarowa)
nAttr[opcjonalne] (Variant) Atrybuty określący wypisanie tekstu. Wstępnie ustawioną wartością jest 0. Może być sumą następujących wartości:
1 - Zostaną wypisane szczegółowe informacje dotyczące wartości vValue. Informacje są zależne od typu danych wartości:
- tablica (Array) - zostaną wypisane wartości wszystkich pozycji w polu
- obiekt (Object) - zostaną wypisane wszystkie właściwości i metody obiektu
- inne typy - zostanie wypisany typ danych i wartość
2 - Tekst zostanie wypisany w zakładce "Debug2". W innym przypadku tekst jest wypisywane w zakładce "Debug1".
Notatka:
Pozycja Debug_info jest wyświetlaczem tekstów, 1 łańcuch tekstowy na 1 linię (wiersz). Metoda Debug doda w tej pozycji jeden wiersz tekstu, który znajduje się w parametrze vValue. Ilość wierszy jest ograniczona - przy osiągnięciu maksymalnej liczby wierszy najstarsze wiersze są usuwane. Maksymalną ilość wierszy można ustawić w zakładce > Ustawienia INFO systemu.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Metoda przy wywołaniu w zdarzeniach Web panela posiada następujące ograniczenia:
- Pod uwagę nie jest brany parametr nAttr
- Tekst nie zostanie zapisany do INFO systemu po stronie serwera lecz zostanie zachowany dla Web klienta. Teksty debug można przeglądać po stronie klienta, jeżeli w Web panelu zostaną równoczaśnei naciśnięte klawisze Shift-Ctrl-Alt-spacja.
 
Jeżeli w pliku "Aplikacja.ini" w sekcji [Log] zostanie ustawiona pozycja EnableDebug, wtedy tekst zostanie również zapisany do pliku tekstowego Aplikacja.log. Zaletą jest to, że wpisy można stwierdzić również po wyłączeniu aplikacji.
Przykład1:
Wypisanie tekstu na pozycji zakładki "Debug1":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Algorytm jest wykonywany w czasie:" + Pm.CreatePmDateObject().Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T"));
Przykład2:
Wypisanie szczegółowych informacji dotyczących zmiennej arr na pozycji zakładki "Debug2":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("hello", 333, 3.14);
Pm.Debug(arr, 1+2);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- Debug
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice