Promotic

Debug - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis tekstu pod pozycją Debug INFO systemu.
Składnia:
Empty Debug(Variant vValue, [Variant nAttr])
Parametry:
vValue(Variant) Wartość, która ma zostać zapisana (może być również tablica 1-wymiarowa)
nAttr[opcjonalne] (Variant) Atrybuty określący wypisanie tekstu.
Domyślną wartością jest 0.
Może być sumą następujących wartości:
1 - Zostaną wypisane szczegółowe informacje dotyczące wartości vValue. Informacje są zależne od typu danych wartości:
- tablica (Array) - zostaną wypisane również wartości wszystkich pozycji tablicy
- mapa (obiekt PmMap) - zostaną wypisane również wartości wszystkich pozycji mapy w formie JSON.
- obiekt (Object) - zostaną wypisane wszystkie właściwości i metody obiektu
- inne typy - zostanie wypisany typ danych i wartość
2 - Tekst zostanie wypisany do karty "Debug2". W innym przypadku tekst jest wypisywane do karty "Debug1".
Notatka:
Pozycja Debug jest wyświetlaczem tekstów, 1 łańcuch tekstowy na 1 linię (wiersz). Metoda Pm.Debug doda w tej pozycji jeden wiersz tekstu, który znajduje się w parametrze vValue.
Ilość wierszy jest ograniczona - przy osiągnięciu maksymalnej liczby wierszy najstarsze wiersze są usuwane. Maksymalną ilość wierszy można ustawić w oknie konfiguracyjnym "Ustawienia INFO systemu".

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach. Metoda przy wywołaniu w zdarzeniach Web panelu posiada następujące ograniczenia:
- Pod uwagę nie jest brany parametr nAttr
- Tekst nie zostanie zapisany do INFO systemu na serwerze lecz zostanie zachowany dla Web klienta. Teksty debug można przeglądać po stronie klienta:
- jeżeli w Web panelu zostaną równoczaśnie naciśnięte klawisze Shift+Ctrl+Alt+spacja
- lub w przeglądarce internetowej, w jego konsoli (przy pomocy klawisza F12 zostanie otwarte okno "Narzędzia dla deweloperów" teksty znajdują się w karcie Connsole


Jeżeli w pliku Aplikacja.ini w sekcji [Log] zostanie ustawiona pozycja EnableDebug, wtedy tekst zostanie również zapisany do pliku Aplikacja.log.
Zaletą jest to, że wpisy można stwierdzić również po wyłączeniu aplikacji.

Ogólniejszy sposób zapisu do INFO systemu: patrz metoda Pm.InfoLogReg oraz Pm.InfoLogAdd.
Przykład1:
Wypisanie tekstu do karty "Debug1":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Algorytm jest wykonywany w czasie:" + Pm.CreatePmDateObject().Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T"));
Przykład2:
Wypisanie szczegółowych informacji dotyczących zmiennej arr do karty "Debug2":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.Array1("hello", 333, 3.14);
Pm.Debug(arr, 1 + 2);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- Debug
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.