Update cookies preferences
Promotic

Format - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas (według określonych reguły formatowania sFormat).
Składnia:
String Format(String sFormat)
Parametry:
sFormat(String) Reguła formatowania do konwersji czasu na łańcuch tekstowy.
Przykład: "%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%T", gdzie:
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2024),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.
Notatka:
Przykłady powszechnie stosowanych formatów:
%Y.%m.%d %H:%M:%S.%3T - Wewnętrzny sposób zapisu daty i czasu w systemie PROMOTIC w formie 2024.10.23 15:23:28.082. Sposób ten zapewnia, że zesortowanie łańcuchów jest w zgodzie z sortowaniem według czasu.
'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3T' - Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych MS SQL: '2024-10-23 15:23:28.082'.
TIMESTAMP'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3T' - Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych Oracle: TIMESTAMP'2024-10-23 15:23:28.082'.
'%Y-%m-%d %H:%M:%S' - Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla bazy danych MySQL: '2024-10-23 15:23:28'.
#%d %m %Y %H:%M:%S# - Wytworzy czas w formie odpowiedniej dla baz danych Microsoft Access, dBase, PARADOX, itd. przy ustawieniu bezpośredniego dostępu, patrz Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO, #10 23 2024 15:23:28#.


Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.FormatDate (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
var sDate = oDate.Format("%d.%m.%Y_%H:%M:%S.%2T");
// sDate zawiera na przykład "24.07.2024_17:06:35.00"

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.