Update cookies preferences
Promotic

CallAxMethod - metoda obiektu Pm

Opis:
Umożliwia wołanie metod ActiveX obiektu w języku JavaScript (wejściwi/wyjściowe parametry, VBArray, itd.).
ActiveX obiekt stosuje powiązania danych oraz konwencje VBScript, dostosowanie JavaScript zapewnia ta metoda.
Składnia:
Variant CallAxMethod(String sReserved, Object oAxObject, String sAxMethod, Variant arglist)
Parametry:
sReserved(String) Zarezerwowane. Tu musi być pusty łańcuch ("").
oAxObject(Object) Odniesienie do ActiveX obiektu.
sAxMethod(String) Nazwa wołanej metody.
arglist(Variant) Następnie to zmienna ilość parametrów, które zostaną przekazane wołanej metodzie ActiveX obiektu.
Parametry są przekazywane jako parametry wejściowe według wartości.
Jeżeli pomiędzy parametrami znajduje się PmArray, wtedy tablica ta zostanie automatycznie skonwertowana do VBArray.
Wartość zwrotna:
Wartość, zwrócona poprzez wołaną metodę ActiveX.
Jeżeli metoda zwróciła VBArray, wtedy tablica ta zostanie automatycznie skonwertowana do PmArray.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.

VBScript oraz ActiveX wspierają wejściowo/wyjściowe parametry, lecz JavaScript nie wspiera parametrów wyjściowych.
Metoda CallAxMethod umożliwia przekazanie wejściowo/wyjściowego parametru metodzie ActiveX przy pomocy pomocniczego obiektu PmMap następująco:
1) Wytworzenie pomocniczego obiektu PmMap.
2) Ustawienie właściwości ParValue w obiekcie pomocniczym do wartości początkowej parametru wejściowego
Jeżeli przekazywana wartość musi być ściśle określonego typu (integer, byte, single), wtedy można to określić ustawieniem właściwości ParType w obiekcie pomocniczym na typ danych parametru wejściowego.
Punkty 1 i 2 można wykonać w jedym kroku przy pomocy metody PmMap.mapAdd.
3) Przekazanie odniesienia do obiektu pomocniczego zamiast pierwotnego parametru w wołaniu metody CallAxMethod.
4) Odczytanie wartości wyjściowego parametru znowu z właściwości ParValue.

Uwaga!
Jeżeli wejściowym parametrem jest obiekt PmArray, wtedy tablica ta zostanie automatycznie skonwertowana do VBArray.
Jeżeli wyjściowym parametrem jest VBArray, wtedy tablica ta zostanie automatycznie skonwertowana do PmArray.
Patrz również:
- PmaActiveX.Acx (właściwość)
- PmgActiveX.Acx (właściwość)
- Pm.CreatePmMap (metoda)
- PmMap.mapAdd (metoda)
Przykład:
Przykład wywołania metody "DBGetInfo" obiektu AtouchX do komunikacji ze sterownikami PLC AMiT, gdie wymagana wartość wejściowo/wyjściowa (mInfo) jest typu VBArray.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oApp = pMe.Pm("../AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 5);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oApp, "DBGetInfo", nWID, mInfo);
Pm.Debug("return INFO: " + mInfo.ParValue);

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- CallAxMethod
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.