Promotic

CreatePmAction - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmAction.
Składnia:
Object CreatePmAction(Long nType, Object Par1, String Par2)
Parametry:
nType(Long) Typ wytwarzanej akcji. Narazie istnieje tylko jeden typ.
1 - Zostanie wytworzona akcja, która przedstawia wołanie metody projektanta Pma obiektu lub Pmg obiektu (tzn. metody zdefiniowanej w karcie "Metody").
Wtedy jest konieczne w dowolnym obiekcie (tenzostanie umieszczony do parametru Par1) wytworzyć metodę projektanta o określonej nazwie (nazwa ta zostanie umieszczona do parametru Par2) wraz z dwoma parametrami:
oSystem - Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia system według tego skąd dana akcja jest wołana. Patrz Sposoby stosowania obiektu PmAction.
oPrivate - Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia projektant w obiekcie PmAction.PrivateData.
Par1(Object) Obiekt (tzn. Pma obiekt lub Pmg obiekt), w którym jest zawarta metoda projektanta.
Par2(String) Nazwa metody projektanta.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Obiekt PmAction jest odpowiedni wtedy, jeżeli istnieje potrzeba by "ktoś" wytworzył obiekt ten (tzn. wytworzył "akcję"), obiekt ten przekazał w dowolne miesjce a później "ktoś kiedyś" daną akcję wywołał. Ważnym jest, że ten "ktoś" tylko wywoła metodę Call i wogóle nie musi znać zawartości (np. nie wie, że ponad dowolnym obiektem zostanie wywołana dowolna metoda projektanta z jakimś parametrem,).

Patrz Przykład wytworzenia oraz zastosowania obiektu PmAction.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAction = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "MyMeth1");

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmAction
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.