Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmAction - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmAction.
Składnia:
CreatePmAction(nType As Long, Par1 As Object, Par2 As String) As Object
Wołanie:
oAction = Pm.CreatePmAction(nType, Par1, Par2)
Parametry:
nType(Long) Typ wytwarzanej akcji. Narazie istnieje tylko jeden typ.
1 - Zostanie wytworzona akcja, która przedstawia wołanie metody projektanta PROMOTIC obiektu lub elementu graficznego (tzn. metody zdefiniowanej w zakładce Metody).

Wtedy należy w dowolnym obiekcie (tenzostanie umieszczony w parametrze Par1) wytworzyć metodę użytkownika o określonej nazwie (nazwa ta zostanie umieszczona w parametrze Par2) wraz z dwoma parametrami:

oSystem - Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia system wg tego skąd dana akcja jest wołana. Patrz Sposoby stosowania obiektu PmAction.
oPrivate - Obiekt typu PmMap. Właściwości tego obiektu ustawia projektant w obiekcie PmAction.PrivateData.
Par1(Object) Obiekt (tzn. PROMOTIC obiekt lub element graficzny), w którym jest zawarta metoda projektanta.
Par2(String) Nazwa metody projektanta.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
 
Obiekt PmAction jest odpowiedni wtedy, jeżeli istnieje potrzeba by "ktoś" wytworzył ten obiekt (tzn. wytworzył "akcję"), obiekt ten przekazał w dowolne miesjce a później "ktoś kiedyś" daną akcję wywołał. Ważnym jest, że ten "ktoś" tylko wywoła metodę Call i wogóle nie musi znać zawartości (np. nie wie, że ponad dowolnym obiektem zostanie wywołana dowolna metoda projektanta z jakimś parametrem,).
 
Patrz Przykład wytworzenia oraz zastosowania obiektu PmAction.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmAction
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice