Promotic

Call - metoda obiektu PmAction

Opis:
Wołanie akcji.
Składnia:
Empty Call()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta wywoła akcję. To znaczy, że wykona to co jest zdefiniowane w akcji - według typu akcji. Typ akcji oraz dalsze parametry są definiowane podczas wytwarzania akcji przy pomocy metody Pm.CreatePmAction.

Jeżeli projektant przyszeregował obiekt PmAction dowolnemu komponentu systemowemu, wtedy metodę Call nie musi wołać, ponieważ metodę tą wywoła komponent systemowy. Patrz Sposoby stosowania obiektu PmAction.

Narazie istnieje jeden typ akcji (patrz parametr nType w metodzie CreatePmAction), która wykona wołanie metody projektanta (określonej w karcie "Metody") obiektu. Metoda ta musi zawierać dwa parametry:
- oSystem: Obiekt typu PmMap, który zawiera informacje systemowe o akcji. Właściwości tego obiektu są różne w zależności od tego skąd została akcja wywołana. Jeżeli akcja została wywołana projektantem przy pomocy metody Call, wtedy obiekt ten jest pusty (nie zawiera żadne właściwości).
- oPrivate: Obiekt PrivateData. W tym obiekcie znajdują się właściwości ustawione przez projektanta.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAction.Call();

Historia:
Pm8.03.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.