Promotic

RtLang - właściwość obiektu Pm

Opis:
Wersja językowa aplikacji runtime.
Składnia:
String RtLang
Wartości:
Właściwość zwraca lub ustawia identyfikator tekstowy języka (np. "en", "cs" ...). Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Główny język runtime" obiektu PmaRoot.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Wartość tej właściwości wpływa na wybór tekstu przy pomocy Makro wyrażenie $.text.

Jeżeli jest wykonywana zmiana wersji językowej w runtime przez zapis do tej właściwości, wtedy zmiana powinna być wykonywana w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin.

Jeżeli zapis do właściwości jest wykonany później podczas uruchamiania czy biegu aplikacji, wtedy niektóre części PROMOTIC nie muszą reflektować zmian. Na przykład wcześniej otwarty panel nie zmieni automatycznie swoich tekstów - jest konieczne jego ponowne otworzenie.
V takim przypadku jest zalecane po ustawieniu tej właściwości wywołać metodę Pm.RestartGui. Patrz Przykład3.

Przy zmianie języka zostanie również automatycznie wytworzona paleta czcionek, tak więc panel przy jego następnym otwarciu będzie już stosować nowe czcionki.
Przykład1:
Stwierdzi aktualnie aktywny język
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLang);
Przykład2:
Polecenie w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin, które po uruchomieniu aplikacji ustawi język według wartości okrślonej w pliku config.ini (sekcja [runtime], klucz rtlanguage)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLang = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "runtime", "rtlanguage", "en");
Przykład3:
Zmieni język aplikacji oraz ponownie otworzy wszystkie okna tak, żeby doszło do zmiana języka w wizualizacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLang = "en";
Pm.RestartGui();
Przykład4:
Przełączenie języka aplikacji do języka użytkownika w SO Windows:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLang = Pm.GetSystemInfo("win.lang", "");

Historia:
Pm9.00.02: dla Web paneli usprawniono również zapis
Pm8.01.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLang
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.