Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartBegin - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Reset - (Boolean) Jeżeli ma wartość true, wtedy poprzedni bieg aplikacji został zakończony niepoprawnie (np. reset PC, brak prądu, itd.). W innym przypadku wartość jest równa false.
Notatka:
W czasie tego zdarzenia jeszcze nie ma wytworzonych żadnych Pma obiektów, dlatego nie można w algorytmie zdarzenia zastosować ich właściwości i metod. Po wykonaniu tego zdarzenia uruchamianie aplikacji jest kontynuowane przez wytwarzanie Pma obiektów (zostanie wywołane zdarzenie onStart tych obiektów) i w końcu zostanie wywołane zdarzenie onAppStartEnd.
Patrz również:
Przykład:
Automatyczne uruchomienie kontroli dysku, jeżeli poprzednie uruchomienie aplikacji PROMOTIC nie zostało poprawnie zakończone
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Reset)
Pm.CreateProcessSync("SCANDSKW.EXE /a /n", "");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice