Update cookies preferences
Promotic

onAppStopEnd - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu aplikacji (po zdarzeniu onAppStopBegin). Pma obiekty są już usunięte, nie można więc w algorytmie zdarzenia wykorzystywać ich właściwości i metod. Algorytm tego zdarzenia jest ostatnim wykonanym algorytmem aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zakaz zakończenia aplikacji można ustawić przy pomocy uprawnienia PmaRoot > Uprawnienia > AppStop.
Patrz również:
- PmaRoot.onAppStartEnd (zdarzenie)
Przykład1:
Zapis stanu INFO system do pliku.
Jest częścią składową konfiguracji wstępnej podczas tworzenia nowej aplikacji od wersji Pm9.0.16.
Wytworzony plik Aplikacja_RtStop.log można później przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji > Aplikacja_RtStop.log".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sFile = "#app:" + Pm.AppName + "_RtStop.log";
var sInfo = "AppStop: " + Pm.FormatDate(Pm.Time, 1) + "\n" + "\n";
sInfo += "-----------------------------------\n" + "Errors\n";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "charset:utf-8;");

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "$all", sFile, "");

sInfo = "-----------------------------------\n" + "Debug\n";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "mode:add;");

Pm.InfoWriteToFile("Debug", "$all", sFile, "");

sInfo = "-----------------------------------\n" + "AppStopDone";
Pm.FileTextWrite(sFile, sInfo, "mode:add;");
Przykład2:
Kolejne uruchomienie tej aplikacji przy pomocy programu użytkowego RunLater:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("", "c:/Promotic/Tools/RunLater/RunLater", "/t=10 /f=C:/Promotic/Pm90028/Bin32/PromoticRt32.exe /p=" + Pm.AppFullName + ".pra", "", 1);

Historia:
Pm9.00.16: System PROMOTIC teraz w tym zdarzeniu wstępnie ustawi zapisanie stanu INFO systemu (zawartość pozycji Errors oraz Debug) do pliku Aplikacja_RtStop.log.
Plik ten można poźniej przeglądać w środowisku deweloperskim w menu " > Otwórz plik aplikacji".
© MICROSYS, spol. s r.o.