Update cookies preferences
Promotic

InputBoxForFilePath - metoda obiektu Pm

Opis:
Okno edycyjne do wyświetlenia i wyboru plików/folderów.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView - patrz Otwarcie przeglądarki do wyboru foldera/pliku (/#glob/filepath).
Składnia:
Boolean InputBoxForFilePath(String sTitle, Long nStyle, String sFilePath, String sExt, String sFilter)
Parametry:
sTitle(String) Tytuł okna edycyjnego.
nStyle(Long) Bitowe znaczniki określające typ okna oraz jego zawartość.
Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
Można wprowadzić następujące style lub ich kombinację jako sumę:
&H100 - Nie można przechodzić do folderów podrzędnych.
&H200 - Nie można przechodzić do folderów nadrzędnych.
&H300 - Nie można zmienić folderu.
&H400 - Wybrany plik musi istnieć.
&H1000 - Określony plik nie może istnieć.
&H800 - Jest wymagane potwierdzenie.
&H2000 - Folderi nie są wyświetlane.
&H4000 - Wyświetlane wyłącznie folderi.
&H10000000 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu".
&H8000 - Okno można zamknąć tylko wyborem pliku. To znaczy, że jeżeli jest wybrany (niebiesko zaznaczony) folder, wtedy okno nie można zakończyć przy pomocy przycisku "OK".
sFilePath(String) Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

przy wywołaniu: pełna ścieżka do pliku lub foldera (wartość początkowa do inicjalizacji okna).
po wywołaniu: wybrany plik lub folder.
sExt(String) Domyślne rozszerzenie wybranego pliku.
sFilter(String) Łańcuch tekstowy umożliwia filtrowanie zawartości pliku. Przykłady:
- wyświetlenie wszystkich plików: sFilter="Wszystkei pliki (*.*)|*.*||"
- wyświetlenie plików z rozszerzeniem '.TXT': sFilter="pliki TXT (*.TXT)|*.TXT||"
- wyświetlenie plików z rozszerzeniem '.TXT' oraz '.INI': sFilter="pliki TXT (*.TXT)|*.TXT|pliki INI (*.INI)|*.INI||"
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli okno zostało zakończone przy pomocy przycisku "OK".
false - Jeżeli okno zostało zakończone przy pomocy przycisku "Cofnij".
Notatka:
W zależności od parametru nStyle umożliwia przechodzenie folderów na dysku i wybrać (lub wprowadzić) plik lub folder. Jeżeli okno zostane zakończone przy pomocy przycisku "OK", wtedy w sFilePath znajduje się pełna ścieżka i nazwa pliku.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sFile, sFilter
sFile = "#appres:triangle.jpg"
sFilter = "Obrazki (*.jpg)|*.jpg|Wszystkie pliki (*.*)|*.*||"
If Pm.InputBoxForFilePath("Wybierz obrazek", &H200, sFile, "jpg", sFilter) Then
Pm.Debug "File=" & sFile
End If

Historia:
Pm9.00.09: Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna).
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForFilePath
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.