Update cookies preferences
Promotic

RtLanguage - właściwość obiektu Pm

Opis:
Wersja językowa aplikacji runtime.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie właściwości Pm.RtLang.
Składnia:
Long RtLanguage
Wartości:
Właściwość zwraca lub ustawia identyfikator liczbowy (LCID) języka:
5 - (cs) czeski
27 - (sk) słowacki
9 - (en) angielski
10 - (es) hiszpański
21 - (pl) polski
7 - (de) niemiecki
25 - (ru) rosyjski
12 - (fr) francuski
14 - (hu) węgierski
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Główny język runtime" obiektu PmaRoot.
 
Wartość tej właściwości wpływa na wybór tekstu przy pomocy Makro wyrażenie $.text.
Jeżeli jest wykonywana zmiana wersji językowej w runtime przez zapis do tej właściwości, wtedy zmiana powinna być wykonywana w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin. Jeżeli zapis do właściwości jest wykonany później podczas uruchamiania czy biegu aplikacji, wtedy niektóre części PROMOTIC nie muszą reflektować zmian. Na przykład wcześniej otwarty panel nie zmieni automatycznie swoich tekstów - jest konieczne jego ponowne otworzenie. Przy zmianie języka zostanie również automatycznie wytworzona paleta czcionek, tak więc panel przy jego następnym otwarciu będzie już stosować nowe czcionki.

Właściwość ta nie działa w Web panelach
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLanguage);
Przykład2:
Polecenie w zdarzeniu PmaRoot.onAppStartBegin, które odczytuje język runtime z pliku config.ini, z sekcji [runtime] na pozycji rtlanguage i odczytaną wartość z kolei zapisze do RtLanguage.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.RtLanguage = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "runtime", "rtlanguage", 5, 3);   // 3=Long, 8=String, ...
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLanguage
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.