Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PrintHtmlPage - metoda obiektu Pm

Opis:
Druk lub podgląd zawartości strony HTML lub tekstu.
Składnia:
Empty PrintHtmlPage(String sHtml, String sOptions)
Wołanie:
Pm.PrintHtmlPage sHtml, sOption
Parametry:
sHtml(String) Określa stronę HTML (lub źródło tekstu, obrazka itd.). Można wprowadzić na kilka sposobów (według ustawienia sourcetype):
- Adres URL, patrz Przykład1.
- Nazwa pliku ze ścieżką, patrz Przykład2 oraz Przykład3.
- Zawartość źródłowa strony HTML, patrz Przykład5 oraz Przykład6.
- Zawartość tekstu, patrz Przykład4.
sOptions(String) Dodatkowe parametry Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "sourcetype:url;printer:select;".
"sourcetype:xxx;" (obowiązkowe) - Określa znaczenie patrametru sHtml
htmlstring - W sHtml znajduje się docelowa zawartość strony HTML.
textstring - W sHtml znajduje się zawartość strony TXT. To znaczy, że w tym przypadku nie chodzi o tekst HTML lecz o zwykły nie formatowany tekst (na przykład w pliku *.txt).
file - W sHtml znajduje się ścieżka do pliku na dysku. Patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
url - W sHtml znajduje się Adres URL. Jest przekazywany bez zmian do Internet Explorer. Powinien więc zawierać również prefix (http://, file:// ..)
"printer:xxx;" (opcjonalne) - Określa drukarkę do wydruku.
select (domyślnie) - Druk na drukarku z możliwością wyboru drukarki i z możliwością ustawień (orientacja, rozdzielczość, itd.) przy pomocy okna edycyjnego.
default - Wydruk na domyślną drukarkę SO Windows (bez okna edycyjnego). Nie można zmieniać domyślnych ustawień wydruku (orientacja, rozdzielczość, itd.).
preview - Wyświetli podgląd wydruku z możliwością zmiany domyślnych ustawień wydruku (orientacja, rozdzielczość, itd.).
"width:xxx;" (opcjonalne) - Szerokość strony źródłowej przed wydrukiem. Zazwyczaj nie jest konieczne określanie szerokości i wysokości, ponieważ zawartość dostosuje się do drukowanej strony.
"height:xxx;" (opcjonalne) - Wysokość strony źródłowej przed wydrukiem.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. To znaczy, że można drukować również po stronie Web klienta, z następującymi ograniczeniami:
- nie działa sourcetype:file;
- nie działa printer:default; (zawsze zostanie wywołany dialog wyboru drukarki, czyli tak samo jak przy ustawieniu printer:select;)
Przykład1:
Druk zawartości adresu URL z możliwością wyboru i ustawienia drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintHtmlPage("https://www.promotic.eu", "sourcetype:url;printer:select;");
Przykład2:
Druk pliku tekstowego.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintHtmlPage("#app:Log.txt", "sourcetype:file;printer:default;");
Przykład3:
Druk pliku - obrazka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.PrintHtmlPage("#appres:Image.png", "sourcetype:file;printer:default;");
Przykład4:
Druk zawartości zmiennej tekstowej
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString
sString = Pm.FileTextRead("#data:file.txt", 0)
Pm.PrintHtmlPage sString, "sourcetype:file;printer:default;"
Przykład5:
Podgląd przed drukiem obiektu PmaReport
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oReport
Set oReport = pMe.Pm("/Reports/Report1")
Pm.PrintHtmlPage oReport.SaveToString(""), "sourcetype:htmlstring;printer:preview;"
Przykład6:
Wydruk ze zmiennej napełnionej wewnętrzną stroną wydruku ActiveX PmgTrendViewer na domyślną drukarkę SO Windows z określeniem wielkości strony.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sHtml = oTView.SaveToHtm("ver:1", "return:", "mode:graph;");
Pm.PrintHtmlPage(sHtml, "sourcetype:htmlstring;printer:preview;width:700px;height:930px;");

Historia:
Pm7.04.00: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- PrintHtmlPage
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice