Promotic

Obiekt PmgTrendViewer (Przeglądarka trendów)

Opis:
Patrz: PmgTrendViewer - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt graficzny przeznaczony do przeglądania trendów

Cały panel zawierający obiekt przeznaczony do przeglądania trendów włącznie tabeli listą trendów, przycisków pomocniczych, itd. można wytworzyć w prosty sposób - patrz Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów z nagłówkiem i kontrolą".
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Action()Wykonanie akcji w przeglądarce trendów
AddServer()Zarejestrowanie serwera do listy w przeglądarce
AddTrend()Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
AutoscrollZezwolenie/zakaz Autorolowania
AutoscrollRatePeriod wczytywania danych w sekundach przy włączonym autorolowaniu
AutoscrollSizeO ile rolować
AutoscrollSizeUnitJednostka wartości właściwości AutoscrollSize
AutoscrollTypeTyp rolowania automatycznego
BackgroundColorKolor tła przeglądarki
CompressTypeTyp obliczenia do kompresji danych
CursorColorKolor kursora
CursorTimeCzas odpowiadający pionowej linii kursora
CursorTimeColorKolor etykiety czasu kursora
CursorTimeLocationUmiejscowienie czasu kursora
CursorTypeTyp kursora, jego wygląd
DataTimeoutMaksymalny czas oczekiwania na dane
DlgTrends()Otworzy okno do runtime konfiguracji przeglądarki trendów
Draw()Przerysowanie całego obiektu
FindTrend()Wyszuka obiekt typu tvTrend
GetCfg()Zwraca bieżące wartości danych konfiguracyjnych przeglądarki a wyświetlanych trendów
GetState()Zwraca stan przeglądarki
GetStateText()Zwraca bieżący stan przeglądarki w formie tekstowej
GraphInitZwraca obiekt tvGraph - inicjalizujący obiekt do rysowania
GridTimeZwraca obiekt typu tvGrid (pionowe linie siatki osi czasu)
GridValueZwraca obiekt typu tvGrid (poziome linie siatki na osi wartości)
InsertTrend()Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
LastCfgSrcOdniesienie do ostatnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastCfgTitleNazwa oststnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastErrKod liczbowy ostatniego zaistniałego błędu
LastErrTextTekst ostatniego zaistniałego błędu
LoadCfg()Odczyt danych konfiguracyjnych przeglądarki
PointsMaxVisibleCountMaksymalna ilość wyświetlonych punktów w zakresie przeglądarki
ReadData()Wysłanie żądania o dane bieżące
RemoveAllTrends()Usunie wszystkie trendy
RemoveTrend()Usunie określony trend
SaveCfg()Zapis bieżących danych konfiguracyjnych przeglądarki
SaveToHtm()Wytworzy stronę HTML dla danych przeglądarki
ScaleTimeZwraca obiekt typu tvScale (podziałka czasu)
ScaleValueZwraca obiekt typu tvScale (podziałka wartości)
ScrollTime()Przewinięcie (scroll) przeglądarki na osi czasu
ScrollValue()Przewinięcie (scroll) przeglądarki na osi wartości
SetUserControl()Włącza/wyłącza sterowanie przeglądarką przez użytkownika
TableHeadBgColorKolor tła nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadFontCzcionka tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadRowHighWysokość wiersza nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadTextColorKolor tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableOper()Ustawienie niektórych parametrów w trybie tabelkowym
TableRowHighWysokość wiersza danych w trybie tabelkowym
TableTimeBgColorKolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeColumnWidthSzerokość kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFontCzcionka w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormatFormat wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormatTypeTyp formatowania wartości czasu w trybie tabelkowym
TableTimeTextColorKolor wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TimeMaxCzas prawej krawędzi przeglądarki
TimeMinCzas lewej krawędzi przeglądarki
TimeSetTypeTyp wejściowych wartości czasu w metodach przeglądarki
TimeTypeTyp wartości na osi poziomej (czas lub liczba)
TimeZoomMaxMaksymalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMaxForPointsMaksymalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia punktów
TimeZoomMaxForValuesMaksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki do wyświetlenia wartości punktów.
TimeZoomMinMinimalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMinForCompressMinimalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia przeliczanych wartości
TrendActiveIndeks aktywnego obiektu tvTrend
TrendAreaZwraca obiekt tvTrendArea (obszar trendów)
Trends()Zwraca obiekt tvTrend
TrendsCountZwraca ilość obiektów podległych tvTrend
ValueZoomModeSposób ustawiania zakresu osi wartości
ViewModePrzełączenie z/do trybu tabelkowego
ZoomTime()Zmiana zakresu, długości (zoomu) przeglądarki na osi czasu
ZoomValue()Zoomowanie trendu na osi wartości
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgBox:
BorderTypeTyp obwódki boksa
BorderWidthSzerokość obwódki boksu
ColorDarkKolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItemKolor tła boksu
ColorLightKolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia tego obiektu:
onCursorTimeChangeJest wywołane przy zmianie czasu na pozycji pionowej linii kursora
onDataTrendReadyJest wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera
onMouseAreaJest wywołane kliknięciem myszki w obszarze wykreślania wykresów
onReadDataJest wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane
onTimeChangeJest wywołane przy zmianie początkowego lub końcowego czasu przeglądarki
onTrendParamsChangeJest wywołane podczas uruchomienia przeglądarki lub jeżeli doszło do zmiany podstawowego parametru niektórego z obiektów tvTrend
onErrorJest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu lokalnego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Powiązane podobiekty:
tvTrendArea(Obszar TrendViewer) Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na którym wyświetlane są wykresy
tvGraph(Wykres TrendViewer) Obiekt do rysowania przebiegu trendu
tvGrid(Siatka TrendViewer) Obiekt który przedstawia linie siatki
tvPoints(Punkty TrendViewer) Obiekt, który utrzymuje punkty danych trendu
tvScale(Podziałka TrendViewer) Obiekt przedstawia podziałkę
tvTicks(Wskazy podziałki TrendViewer) Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
tvTrend(Trend TrendViewer) Obiekt przedstawia jedną trendowaną wartość
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
PrzeglądarkaUstawienie podstawowych parametrów przeglądarki trendów
TrendyWytworzenie oraz edycja listy trendów
WyglądUstawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki trendów.

Historia:
Pm9.00.14: W konfiguracji wstępnej zmieniono wygląd przycisków, dodano menu w przeglądarce oraz nowa funkcja do wyświetlenia wartości aktywnego trendu tabelkowo w nowym oknie.
Pm9.00.08: Umożliwia podłączyć również do serwerów HTTPS
Pm9.00.05: Podczas wyświetlania wartości (Label)
- w przypadku długich nazw dochodziło do przekroczenia buffora 101 znaków a tym do zawieszenia
- maska dokładności posiadała tylko 6 miejsc. Podczas proby wyświetlenia większej ilości miejsc dziesiętnych została wyświetlona tylko liczba całkowita.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx-TrendsView -> PmgTrendViewer
Pm8.03.29: Usunięty błąd: dla Web paneli
Pm8.03.22: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Udoskonalone stwierdzanie przejścia na czas letni.
- Nie działało wielokrotne wołanie metody RemoveAllTrends.
- Ustawienie właściwości ValueMin oraz ValueMax w innej kolejności spowodowało odwrócenie podziałki.
Pm8.03.20: Usunięty błąd: Web panele - Usprawnienie przeglądania trendów również z innych aplikacji PROMOTIC.
Pm8.03.17: Web panele - Dla przeglądarki Chrome usprawniona konfiguracja trendów (określanie kolorów, stylu itd.).
Pm8.03.14: Web panel:
- Udoskonalona funkcjonalność konfiguratora "PmgTrendViewer > Siatka osi wartości > Typ linii".
- Usunięty błąd: jeżeli w pliku konfiguracyjnym był tvTrend ustawiony jako niewidoczny, wtedy w Webie był widoczny.
- Usunięty błąd: Metoda RemoveAllTrends powodowała zaistnienie błędu, jeżeli nie było żadnego trendu.
- wyświetlenie nagłówka trendu w miejscu kursora obecnie zostało rozszerzone o możliwość wyświetlenia czasu - patrz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
Pm8.03.13: w Web panelach:
- Usunięty błąd: Wykres typu Stała podczas pewnych ustawień został niepoprawnie wyrysowany.
- Usunięty błąd: Wykreślone teksty obok punktów nie zostały uszeregowane pod sobą, nakrywały się.
Pm8.03.11: Korekta wobec niewłaściwego wykorzystania tego ActiveX obiektu w stronach HTML.
Pm8.03.07: Usunięty błąd: w Web panelach: czasami nie wyświetlał się poprawnie w przeglądarce internetowej Chrome.
Pm8.03.06: Usunięty błąd: w Web panelach:
- wyrysowania w czasie kiedy nie był podłączony żaden z trendów.
- wyrysowania podczas przesuwania w trybie tabelkowym.
Pm8.03.05: Usunięty błąd: Podczas ustawiania dochodziło do zawieszenia edytora paneli (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
Pm8.03.04: w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów kliknięciem myszki.
Pm8.02.16: Korekty błędów oraz udoskonalenia w panelach JavaScript.
Pm8.02.15:
- Druk w trybie tabelkowym był niepoprawnie formatowany.
- Usprawniony druk trendów z przeglądarki Web przy pomocy metod SaveToHtm oraz Pm.PrintHtmlPage. Nowe konfiguracje wstępne przeglądarki trendów posiadają już poprawnie zkonfigurowany przycisk do druku.
- Różne korekty błędów rysowania.
Pm8.02.14: W panelach JavaScript:
- Uruchomiony kolor tła podziałki (konfigurator "Kolor tła").
- Uruchomione właściwości CursorTime oraz CursorValue.
- Uruchomione zdarzenie onCursorTimeChange.
Pm8.02.13: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Uruchomienie wyświetlania czasu obok kursora.
- Korekta w metodzie AddTrend.
Pm8.02.12: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Usprawnione właściwości TimeMin oraz TimeMax
- Usprawnione przeglądanie trendów przy pomocy tabeli
Pm8.01.06:
- W niektórych przypadkach nie działała metoda SaveCfg oraz LoadCfg (błąd pojawił się w wersji Pm8.1.5)
- Metoda SaveToHtm nie działała w Webie.
- Przy zmianie czasu z letniego na zimowy zostało zatrzymane autorolowanie.
Pm8.01.04: Usunięte migotanie opisów osi przy wypełnianiu wykresu dużą ilością punktów.
Pm8.01.00:
- skonwertowana do Unicode.
- Metoda LoadCfg: obecnie może zawierać opcję "serverfile.tg:", która umożliwia wczytanie grupy w jednolity sposób lokalnie i w Webie.
Pm8.00.09: Usunięty błąd: w Webie nie było możliwe ręcznie dodawanie nowych trendów.
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.