Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgTrendViewer

Opis:
Patrz: PmgTrendViewer - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt graficzny przeznaczony do przeglądania trendów
 
Cały ekran zawierający obiekt przeznaczony do przeglądania trendów włącznie z listą trendów, przycisków pomocniczych, itd. można wytworzyć w prosty sposób - patrz Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów".
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
Action Wykonanie akcji w przeglądarce trendów
AddServer Zarejestrowanie serwera do listy w przeglądarce
AddTrend Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
Autoscroll Zezwolenie/zakaz Autorolowania
AutoscrollRate Period wczytywania danych w sekundach przy włączonym autorolowaniu
AutoscrollSize O ile rolować
AutoscrollSizeUnit Jednostka wartości właściwości AutoscrollSize
AutoscrollType Typy rolowania automatycznego
BackgroundColor Kolor tła przeglądarki
CompressType Typ obliczenia do kompresji danych
CursorColor Kolor kursora
CursorTime Czas odpowiadający pionowej linii kursora
CursorTimeColor Kolor etykiety czasu kursora
CursorTimeLocation Umiejscowienie czasu kursora
CursorType Typ kursora, jego wygląd
DataTimeout Maksymalny czas oczekiwania na dane
DlgTrends Otwarcie okna do runtime konfiguracji przeglądarki trendów
Draw Przerysowanie całego obiektu
FindTrend Wyszukanie obiektu typu tvTrend
GetCfg Zwraca bieżące wartości danych konfiguracyjnych przeglądarki a wyświetlanych trendów
GetState Zwraca stan przeglądarki
GetStateText Zwraca bieżący stan przeglądarki w formie tekstowej
GraphInit Zwraca obiekt tvGraph - inicjalizujący obiekt do kreślania
GridTime Zwraca obiekt typu tvGrid (pionowe linie siatki na osi czasu)
GridValue Zwraca obiekt typu tvGrid (poziome linie siatki na osi wartości)
InsertTrend Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
LastCfgSrc Odniesienie do ostatnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastCfgTitle Nazwa oststnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastErr Kod liczbowy ostatniego zaistniałego błędu
LastErrText Tekst ostatniego zaistniałego błędu
LoadCfg Wczytanie danych konfiguracyjnych przeglądarki
PointsMaxVisibleCount Maksymalna ilość wyświetlonych punktów w zakresie przeglądarki
ReadData Wysłania żądania o dane bieżące
RemoveAllTrends Usunie wszystkie trendy
RemoveTrend Usunięcie określonego trendu
SaveCfg Zapisanie bieżących danych konfiguracyjnych przeglądarki
SaveToHtm Wytworzy stronę HTML dla danych przeglądarki
ScaleTime Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka czasu)
ScaleValue Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka wartości)
ScrollTime Przewinięcie (scroll) przeglądarki po osi czasu
ScrollValue Przewinięcie (scroll) przeglądarki po osi wartości
SetUserControl Włącza/wyłącza sterowanie przeglądarką przez użytkownika
TableHeadBgColor Kolor tła nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadFont Czcionka tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadRowHigh Wysokość wiersza nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadTextColor Kolor tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableOper Ustawienie niektórych parametrów w trybie tabelkowym
TableRowHigh Wysokość wiersza danych w trybie tabelkowym
TableTimeBgColor Kolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeColumnWidth Szerokość kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFont Czcionka w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormat Format wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormatType Typ formatu wartości czasu w trybie tabelkowym
TableTimeTextColor Kolor wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TimeMax Czas prawej krawędzi przeglądarki
TimeMin Czas lewej krawędzi przeglądarki
TimeSetType Typ wejściowych wartości czasu w metodach przeglądarki
TimeType Typ wartości na osi poziomej (czas lub liczba)
TimeZoomMax Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMaxForPoints Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia punktów
TimeZoomMaxForValues Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia wartości punktów
TimeZoomMin Minimalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMinForCompress Minimalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia przeliczanych wartości
TrendActive Indeks aktywnego obiektu tvTrend
TrendArea Zwraca obiekt tvTrendArea (obszar trendów)
Trends Zwraca obiekt tvTrend
TrendsCount Zwraca ilość obiektów podległych tvTrend
ValueZoomMode Sposób ustawiania zakresu osi wartości
ViewMode Przełączenie z/do trybu tabelkowego
ZoomTime Zmiana zakresu, długości (zoomu) przeglądarki na osi czasu
ZoomValue Zoomowanie trendu w osi wartości
Zdarzenia:
onCursorTimeChange Jest wywołane przy zmianie czasu na pozycji pionowej linii kursora
onDataTrendReady Jest wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera
onError Jest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMouseArea Jest wywołane przy kliknięciu myszką w obszarze wykreślania wykresów
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onReadData Jest wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
onTimeChange Jest wywołane przy zmianie początkowego lub końcowego czasu przeglądarki
onTrendParamsChange Jest wywołane podczas uruchomienia przeglądarki lub jeżeli doszło do zmiany podstawowego parametru niektórego z obiektów typu tvTrend
Powiązane podobiekty:
tvTrendArea(Obszar TrendViewer) Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na którym wyświetlane są wykresy
tvGraph(Wykres TrendViewer) Obiekt do kreślania przebiegu trendu
tvGrid(Siatka TrendViewer) Obiekt który przedstawia linie siatki
tvPoints(Punkty TrendViewer) Obiekt, który utrzymuje punkty danych trendu
tvScale(Podziałka TrendViewer) Obiekt przedstawia podziałkę
tvTicks(Wskazy podziałki TrendViewer) Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
tvTrend(Trend TrendViewer) Obiekt przedstawia jedną trendowaną wartość
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Przeglądarka Ustawienie podstawowych parametrów przeglądarki trendów
Trendy Wytworzenie oraz edycja listy trendów
Wygląd Ustawienie wyglądu pojedyńczych części przeglądarki trendów.

Historia:
Pm9.00.08: Umożliwia podłączyć również do serwerów HTTPS
Pm9.00.05: Podczas wyświetlania wartości (Label)
- w przypadku długich nazw dochodziło do przekroczenia buffora 101 znaków a tym do zawieszenia
- maska dokładności posiadała tylko 6 miejsc. Podczas proby wyświetlenia większej ilośći miejsc dziesiętnych została wyświetlona tylko liczba całkowita.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAx-TrendsView -> PmgTrendViewer
Pm8.03.29: Usunięty błąd: dla Web paneli
Pm8.03.22: Usunięty błąd: w Web panelach:
- Udoskonalone stwierdzanie przejścia na czas letni.
- Nie działało wielokrotne wołanie metody RemoveAllTrends.
- Ustawienie właściwości ValueMin oraz ValueMax w innej kolejności spowodowało odwrócenie podziałki.
Pm8.03.20: Usunięty błąd: Web panele - Usprawnienie przeglądania trendów również z innych aplikacji PROMOTIC.
Pm8.03.17: Web panele - Dla przeglądarki Chrome usprawniona konfiguracja trendów (określanie kolorów, stylu itd.).
Pm8.03.14: Web panel - w Web panelach JavaScript:
- Udoskonalona funkcjonalność konfiguratora "PmgTrendViewer > Siatka osi wartości > Typ linii".
- Usunięty błąd: jeżeli w pliku konfiguracyjnym był tvTrend ustawiony jako niewidoczny, wtedy w Web środowisku był widoczny.
- Usunięty błąd: Metoda RemoveAllTrends powodowała zaistnienie błędu, jeżeli nie było żadnego trendu.
- wyświetlenie nagłówka trendu w miejscu kursora obecnie zostało rozszerzone o możliwość wyświetlenia czasu - patrz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
Pm8.03.13: w Web panelach JavaScript:
- Usunięty błąd: Wykres typu Stała podczas pewnych ustawień został niepoprawnie wyrysowany.
- Usunięty błąd: Wykreślone teksty obok punktów nie zostały uszeregowane pod sobą, nakrywały się.
Pm8.03.11: Korekta wobec niewłaściwego wykorzystania tej kotrolki ActiveX w stronach HTML.
Pm8.03.07: Usunięty błąd: w JavaScript Web panelach: czasami nie wyświetlał się poprawnie w przeglądarce Chrome.
Pm8.03.06: Usunięty błąd: w JavaScript Web panelach:
- wyrysowania w czasie kiedy nie był podłączony żaden z trendów.
- wyrysowania podczas przesuwania w trybie tabelkowym.
Pm8.03.05: Usunięty błąd: Podczas ustawiania dochodziło do zawieszenia edytora paneli (błąd pojawił się w wersji Pm8.3.4).
Pm8.03.04: w panelach JavaScript:
- Usprawniono metody AddPoints, GetTimeArray oraz GetValueArray.
- Udoskonalono wyrysowanie wartości trendów podczas kliknięcia myszką.
Pm8.02.16: w panelach JavaScript: Różne małe korekty oraz udoskonalenia.
Pm8.02.15:
Druk w trybie tabelkowym był niepoprawnie formatowany.
- Usprawniony druk trendów z przeglądarki Web przy pomocy metod SaveToHtm oraz Pm.PrintHtmlPage. Nowe konfiguracje wstępne przeglądarki trendów posiadają już poprawnie zkonfigurowany przycisk do druku.
- Różne korekty błędów rysowania.
Pm8.02.14: w panelach JavaScript:
- Uruchomiony kolor tła podziałki (konfigurator "Kolor tła").
- Uruchomione właściwości CursorTime oraz CursorValue.
- Uruchomione zdarzenie onCursorTimeChange.
Pm8.02.13: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Uruchomienie wyświetlania czasu obok kursora.
- Korekta w metodzie AddTrend.
Pm8.02.12: emulowany w HTML (tzn. w panelach JavaScript):
- Usprawnione właściwości TimeMin oraz TimeMax
- Usprawnione przeglądanie trendów przy pomocy tabeli
Pm8.01.06:
- W niektórych przypadkach nie działała metoda SaveCfg oraz LoadCfg (błąd pojawił się w wersji Pm8.1.5)
- Na Webie nie działała metoda SaveToHtm.
- Przy zmianie czasu z letniego na zimowy zostało zatrzymane autorolowanie.
Pm8.01.04: usunięte migotanie opisów osi przy wypełnianiu wykresu dużą ilością punktów.
Pm8.01.00:
- skonwertowana do Unicode.
- Metoda LoadCfg: obecnie może zawierać opcję "serverfile.tg:", która umożliwia wczytanie grupy w jednolity sposób lokalnie i na Webie.
Pm8.00.09: Usunięty błąd: na Webie nie było możliwe ręczne dodawanie nowych trendów.
Navigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice