Update cookies preferences
Promotic

TimeZoomMaxForPoints - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalna wartość zakresu osi czasu przeglądarki do wyświetlenia punktów w przebiegu trendu.
Jeżeli bieżący zakres osi czasu (TimeMax - TimeMin) jest mniejsze lub równe wartości tej właściwości i właściwość PointsVisible jest ustawiona na true, wtedy są wyświetlane punkty w przebiegu trendu.
Składnia:
Variant TimeZoomMaxForPoints
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia).
Wartość -1 oznacza, że maksymalna wartość zakresu nie jest ograniczona.
wartość tekstowa - Przedział czasu można ustawić w formie tekstu.
W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day).
Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maks. zakres osi czasu do wyświetlenia punktów" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.
Wartość początkowa jest ustawiona na "1min".
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TimeZoomMax (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMin (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMax (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMaxForPoints = 1/24/30;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1.5min";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r.o.