Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ZoomTime - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zmiana zakresu, długości (zoomu) przeglądarki na osi czasu.
Składnia:
Empty ZoomTime(Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Wołanie:
oTView.ZoomTime nType, nFixed, vPar1, vPar2
Parametry:
nType(Long) Typ określenia zakresu. Patrz konfigurator "Zakres osi czasu".
1 - vPar1, vPar2 oznacza nowy czas lewego i prawego krańca przeglądarki (typu Date).

Jeżeli na osi czasu jest wyświetlany względny czas (nie jest wyświetlana data, na osi czasu jest przy pomocy metody ustawiany czas na przykład od 0 sec do 10 sec), wtedy jest konieczne ustawiać czas jawnie:

oTView.ZoomTime(1, 1, CDate(0), CDate(10/24/3600))
= odpowiada zakresu osi czasu od 0 do 10 sekund.
10,11 - Automatycznie zmniejszenie, zwiększenie zakresu według tabeli.

Parametry vPar1, vPar2 należy ustawić na 0.

20 - Zmiana zoomu z zachowaniem czasu według parametru nFixed.

Parametr vPar1 oznacza krotność bieżącej długości osi czasu, na przykład 2=zwiększenie zakresu, 0.5=zmniejszenie zakresu. vPar2 należy ustawić na 0.

21 - Zmiana zoomu z zachowaniem czasu według parametru nFixed.

Parametr vPar1 oznacza nowy zakres, jest wprowadzany jako liczba rzeczywista odpowiadająca krotności ilości dni, na przykład 2 oznacza zakres dwu dni, 0.5 oznacza zakres 12 godzin, 1/24/60 oznacza zakres 1 minuta, itd.

Parametr vPar2 należy ustawić na 0.

nFixed(Long) Określa niezmienne części przy zoomowaniu.

Jeżeli jest nType=1, wtedy wartość parametru nFixed zostanie pominięta.

1 - Zoom z zachowaniem czasu lewego krańca
2 - Zoom z zachowaniem czasu prawego krańca
3 - Zoom z zachowaniem czasu środka
4 - Zoom z zachowaniem czasu kursora
vPar1(Variant) Znaczenie według ustawienia nType.
vPar2(Variant) Znaczenie według ustawienia nType.
Notatka:

Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice