Promotic

ZoomTime - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zmiana zakresu, długości (zoomu) przeglądarki na osi czasu.
Składnia:
Empty ZoomTime(Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
nType(Long) Typ określenia zakresu. Patrz konfigurator "Zakres osi czasu".
1 - vPar1, vPar2 oznacza nowy czas lewego i prawego krańca przeglądarki (typu Date).
Jeżeli na osi czasu jest wyświetlany względny czas (nie jest wyświetlana data, na osi czasu jest przy pomocy metody ustawiany czas na przykład od 0 sec do 10 sec), wtedy jest konieczne ustawiać czas jawnie:
oTView.ZoomTime(1, 1, 0, 10/24/3600)
= odpowiada zakresu osi czasu od 0 do 10 sekund.
10,11 - Automatycznie zmniejszenie, zwiększenie zakresu według tabeli.
Parametry vPar1, vPar2 należy ustawić na 0.
20 - Zmiana zoomu z zachowaniem czasu według parametru nFixed.
Parametr vPar1 oznacza krotność bieżącej długości osi czasu, na przykład 2=zwiększenie zakresu, 0.5=zmniejszenie zakresu. vPar2 należy ustawić na 0.
21 - Zmiana zoomu z zachowaniem czasu według parametru nFixed.
Parametr vPar1 oznacza nowy zakres, jest wprowadzany jako liczba rzeczywista odpowiadająca krotności ilości dni, na przykład 2 oznacza zakres dwu dni, 0.5 oznacza zakres 12 godzin, 1/24/60 oznacza zakres 1 minuta, itd.
Parametr vPar2 należy ustawić na 0.
nFixed(Long) Określa niezmienne części przy zoomowaniu.
Jeżeli jest nType=1, wtedy wartość parametru nFixed zostanie pominięta.
1 - Zoom z zachowaniem czasu lewego krańca
2 - Zoom z zachowaniem czasu prawego krańca
3 - Zoom z zachowaniem czasu środka
4 - Zoom z zachowaniem czasu kursora
vPar1(Variant) Znaczenie według ustawienia nType.
vPar2(Variant) Znaczenie według ustawienia nType.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TimeMin (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMax (właściwość)
Przykład1:
Ustawienie czasu prawej oraz lewej krawędzi:
po lewej: czas bieżący - 10 minut
wprawo: czas bieżący
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomTime(1, 1, Pm.Time - 1/24/6, Pm.Time);
oTView.Draw();
Przykład2:
Ustawienie zakresu osi czasu do 1 godziny z zachowaniem czasu lewej krawędzi.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomTime(21, 1, 1/24, 0);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.