Promotic

TableTimeFormat - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Format wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Wpis do tej właściwości ma różne znaczenie według ustawienia właściwości TableTimeFormatType:
Jeżeli wynosi 10, wtedy wartościami są czasy i w TableTimeFormat jest ustawiana reguła formatowania w formie, na przykład "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", gdzie:
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2023),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.
Wartość początkowa jest łańcuch "%d.%m.%Y %H:%M:%S".
Składnia:
Variant TableTimeFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Format czasu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- tvGraph.TableFormatType (właściwość)
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nTableTimeFormat = oTView.TableTimeFormat;   // Odczyt z właściwości
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Patrz przykład w opisie właściwości TableTimeFormatType
Przykład3:
Patrz przykład w opisie metody TableTimeColumnWidth
© MICROSYS, spol. s r.o.