Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeFormat - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Format wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym.

Wpis do tej właściwości ma różne znaczenie według ustawienia właściwości TableTimeFormatType:

Jeżeli wynosi 10, wtedy wartościami są czasy i w TableTimeFormat jest ustawiana dormuła formatująca w postaci, na przykład "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", gdzie:

d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2018),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.

Wartość początkowa jest łańcuch "%d.%m.%Y %H:%M:%S".

Składnia:
Variant TableTimeFormat
Wołanie:
oTView.TableTimeFormat = format
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Format czasu" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Przykład1:
Patrz przykład w opisie właściwości TableTimeFormatType
Przykład2:
Patrz przykład w opisie metody TableTimeColumnWidth
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice