Promotic

TableTimeFormatType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ formatowania wartości czasu w trybie tabelkowym.
Do ustawienia formatu wartości czasu jest konieczne ustawić właściwości TableTimeFormatType oraz TableTimeFormat.
Składnia:
Long TableTimeFormatType
Wartości:
10 - Właściwość TableTimeFormat określa regułę formatowania w formie łańcucha tekstowego w składni języka C.
We właściwości TableTimeFormat można wprowadzić, na przykład łańcuch "%d.%m.%Y, %H:%M:%S.%T", gdzie
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2023),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.
20 (domyślnie) - Automatyczny i zoptymalizowany sposób wyświetlenia czasu, właściwość TableTimeFormat w w tym przypadku nie jest wykorzystane.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ formatowania czasu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
- tvGraph.TableFormatType (właściwość)
Przykład:
Wartościami w kolumnie czasu będą wartości czasu według formatu: dzień.miesiąc.rok godzina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableTimeFormatType = 10;
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.