Promotic

onTimeChange - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy zmianie początkowego lub końcowego czasu przeglądarki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Range - (String) [do odczytu] Typ zmiany zakresu osi czasu.
"minmax": Dla tryb graficzny. Został zmieniony lewy i prawy czas.
Nowe wartości są we właściwościach pEvent.TimeMinNew oraz pEvent.TimeMaxNew.
"mincount": Dla tryb tabelkowy. Został zmieniony najstarszy (dolny) czas.
We właściwości pEvent.TimeMinNew jest nowa wartość.
We właściwości pEvent.TimeMaxNew jest: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
"maxcount": Dla tryb tabelkowy. Został zmieniony najnowszy (górny) czas,
We właściwości pEvent.TimeMaxNew jest nowa wartość.
We właściwości pEvent.TimeMinNew jest: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
pEvent.ZoomChanged - (Boolean) [do odczytu] Znacznik, że doszło do zmiany przedziału osi czasu lub tylko przesunięcia.
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny. Dla tryb tabelkowy jest zawsze false.
false: nastąpiło przesunięcie osi czasu
true: został zmieniony również zakres osi czasu
pEvent.Zoom - (Double) [do odczytu] (zakres) Rzeczywisty zakres osi czasu (TimeSpan).
W zasadzie to różnica pomiędzy pEvent.TimeMaxNew - pEvent.TimeMinNew, ale ogarnia również sytuację, kiedy pomiędzy obydwoma czasami znajduje się zmiana: czas zimowy - czas zimowy.
pEvent.TimeMinNew - (Date) [do odczytu i zapisu] (od) Nowy czas początkowy.
pEvent.TimeMinType - (Long) [do odczytu i zapisu] Typ czasu we właściwości pEvent.TimeMinNew.
Parametr może nabywać takich samych wartości jak właściwość TimeSetType.
pEvent.TimeMaxNew - (Date) [do odczytu i zapisu] (do) Nowy czas końcowy.
pEvent.TimeMaxType - (Long) [do odczytu i zapisu] Typ czasu we właściwości pEvent.TimeMaxNew.
Parametr może nabywać takich samych wartości jak właściwość TimeSetType.
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach. Nie działa zapis do właściwości pEvent.TimeMin.. oraz pEvent.TimeMax...

Każda zmiana w ustawieniu czasu lewej lub prawej obwódki przeglądarki (np. przez wywołanie metod ScrollTime oraz ZoomTime, włączenie autorolowania lub przesunięciem osi czasu przez użytkownika - przeciągnięciem myszką) automatycznie wywoła wymóg o dane obiektów tvTrend i zostanie wywołane zdarzenie onReadData.

W czasie wywołania tego zdarzenia jeszcze nie doszło do wysłania wymogu o dane przez obiekty tvTrend (jeżeli są podłączone do jakiegoś serwera) i tak samo jeszcze nie zostanie wywołane zdarzenie onReadData. W tym zdarzeniu można zmienić właściwości pEvent.TimeMinNew oraz pEvent.TimeMaxNew i w ten sposób zmienić zachowanie przeglądarki.
W skrypcie tego zdarzenia można z właściwości TimeMin oraz TimeMax odczytać jeszcze pierwotne czasy sprzed wywołania przesunięcia osi czasu.

Zdarzenie to zostanie wywołane również podczas inicjalizacji przeglądarki trendów podczas otwarcia panela.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.ZoomChanged)
{
var tZoom = pEvent.Zoom;
var sZoom = Pm.FormatDate(tZoom, "%H:%M:%S");   // time range < 1 day
}

Historia:
Pm9.00.00: Nowa właściwość pEvent.Zoom.
© MICROSYS, spol. s r. o.