Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTimeChange - zdarzenie objektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy zmianie początkowego lub końcowego czasu przeglądarki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
rangeType(String) Typ zmiany zakresu osi czasu.
"minmax" - Dla tryb graficzny. Został zmieniony lewy i prawy czas, nowe wartości są w parametrech timeMinNew oraz timeMaxNew.
"mincount" - Dla tryb tabelkowy. Został zmieniony najstarszy (dolny) czas. Nowa wartość znajduje się w parametrze timeMinNew. W timeMaxNew jest: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript.
"maxcount" - Dla tryb tabelkowy. Został zmieniony najnowszy (górny) czas, nowa wartość znajduje się w parametrze timeMaxNew. W timeMinNew jest: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript.
bZoomChanged(Boolean) Znacznik, że doszło do zmiany przedziału osi czasu lub tylko przesunięcia.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny. Dla tryb tabelkowy jest zawsze false.

false - nastąpiło przesunięcie osi czasu
true - został zmieniony również zakres osi czasu
timeMinNew[do odczytu i zapisu] (Date) Nowy czas początkowy (od)
timeMinType[do odczytu i zapisu] (Long) Typ czasu parametru timeMinNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
timeMaxNew[do odczytu i zapisu] (Date) Nowy czas końcowy (do)
timeMaxType[do odczytu i zapisu] (Long) Typ czasu parametru timeMaxNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
Notatka:

Każda zmiana w ustawieniu czasu lewej czy prawej krawędzi przeglądarki (np. przez wywołanie metod ScrollTime oraz ZoomTime, włączenie autorolowania lub przesunięciem osi czasu przez użytkownika - przeciągnięciem myszką) automatycznie wywoła wymóg o dane obiektów tvTrend i zostanie wywołane zdarzenie onReadData.

 
W czasie wywołania tego zdarzenia jeszcze nie doszło do wysłania wymogu o dane przez obiekty tvTrend (jeżeli są podłączone do jakiegoś serwera) i tak samo jeszcze nie zostanie wywołane zdarzenie onReadData. W tym zdarzeniu można zmienić parametry timeMinNew oraz timeMaxNew i w ten sposób zmienić zachowanie przeglądarki.

W skrypcie tego zdarzenia można z właściwości TimeMin oraz TimeMax odczytać jeszcze pierwotne czasy sprzed wywołania przesunięcia osi czasu.

 
Zdarzenie to zostanie wywołane również podczas inicjalizacji przeglądarki trendów podczas otwarcia panela.
 
Zdarzenie to działa także w Web panelach. Jednak nie działa zapis do zmiennych timeMin.. oraz timeMax...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice