Promotic

onReadData - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane.
Na przykład przy przesunięciu osi czasu
- przez przeciągnienie myszką
- przez wywołanie metod ScrollTime, ZoomTime, ReadData
- lub przez włączenie autorolowania.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Range - (String) [do odczytu] Typ wymogu.
"minmax": Został wysłany wymóg o dane w zakresie od pEvent.TimeMinNew do pEvent.TimeMaxNew lub obiekt tvTrend.Points ma zostać wypełniony danycmi w tym samym przedziale.
pEvent.TimeMinNew - (Date) [do odczytu] (od) Nowy czas początkowy.
pEvent.TimeMinType - (Long) [do odczytu] Typ czasu we właściwości pEvent.TimeMinNew.
Ta właściwość może nabywać takich samych wartości jak właściwość TimeSetType.
pEvent.TimeMaxNew - (Date) [do odczytu] (do) Nowy czas końcowy.
pEvent.TimeMaxType - (Long) [do odczytu] Typ czasu we właściwości pEvent.TimeMaxNew.
Ta właściwość może nabywać takich samych wartości jak właściwość TimeSetType.
Notatka:
Zdarzenie to na razie nie działa w panelu Webowym.

Jeżeli niektóry z obiektów tvTrend nie jest podłączony (patrz metoda tvTrend.Connect) do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup), wtedy można mu w tym zdarzeniu wypełnić bufor dla punktów danych. Patrz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.Autoscroll (właściwość)
- tvTrend (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("TimeMinNew: " + pEvent.TimeMinNew + ", TimeMaxNew: " + pEvent.TimeMaxNew);
© MICROSYS, spol. s r.o.