Update cookies preferences
Promotic

Connect - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Połączenie obiektu tvTrend do źródła danych (do rozszerzenia danych ExtTrend do obiektu PmaTrendGroup).
Składnia:
Boolean Connect(Long nType, Variant vServer, Variant vGroup, Variant vItem, String sParam, [Variant vUser], [Variant vPassword])
Parametry:
nType(Long) Typ podłączenia
0 - Parametry vServer, vGroup, vItem nie są brane pod uwagę i zamiast tych parametrów podłączenie przebiega według ustawienia właściwości: ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup, ConnectionItem, ConnectionUser, ConnectionPassword.
1 - Podłączenie lokalne, podłączenie do trend serwera w tej samej aplikacji PROMOTIC. Ważne są wszystkie parametry metody.
2 - Odległe podłączenie poprzez protokół HTTP, dane przesyłane w formacie XML. Ważne są wszystkie parametry metody.
vServer(Variant) Odległe źródło danych - serwer.
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość tego parametru jest konieczne ustawić na łańcuch "local".
Jeżeli nType=2, wtedy parametr przedstawia adres URL a wartość tego parametru jest potrzebne ustawić w formie tekstu typu: "http://computer/trend", gdzie:
- computer jest zazwyczaj nazwą komputera odległego
- trend jest wartością konfiguratora "PmaWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web komponentu" lub konfiguratora "PmaTrendGroup > Web serwer > Identyfikator Web komponentu" w aplikacji na komputerze computer.
vGroup(Variant) Grupa w odległym źródle danych - serwerze trendów (ID tej grupy).
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością na serwerze w konfiguratorze "PmaTrendGroup > Trend > Identyfikator grupy trendów".
Jeżeli nType=2 a równocześnie pozycja trend w parametrze vServer jest:
- wartością konfiguratora "PmaWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web komponentu",
wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością konfiguratora "PmaTrendGroup > Trend > Identyfikator grupy trendów".
- wartością konfiguratora "PmaTrendGroup > Web serwer > Identyfikator Web komponentu",
wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na pusty łańcuch "".
vItem(Variant) Nazwa zmiennej w grupie serwera trendów. Patrz nazwy zmiennych w karcie "PmaTrendGroup > Dane".
sParam(String) Parametry połączenia.
Wprowadza się łańcuch "iniread=xxx", gdzie xxx jest dowolnym z łańcuchów min, max, unit, color, name, lub ich kombinacją (oddzielone przecinkiem). Na przykład "iniread=min,max,color".
Wartości te są przez wywołanie metody odczytane z rozszerzenia danych ExtTrend i ustawione do przeglądarki.
Jeżeli parametr nie jest zastosowany, wtedy jest konieczne jego ustawienie jako pusty łańcuch "".
vUser[opcjonalne] (Variant) Nazwa użytkownika.
Wprowadzana jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w oknie konfiguracyjnym "Trendy".
Parametr vUser nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się do serwera lokalnego.
vPassword[opcjonalne] (Variant) Hasło użytkownika.
Wprowadzane jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w serwerze trendów - konfiguracja w oknie konfiguracyjnym "Trendy".
Parametr vPassword nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się do serwera lokalnego.
Wartość zwrotna:
true - Połączenie wykonane z powodzeniem
false - Błąd podczas podłączania
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Podłączyć można się lokalnie do trend serwera działającemu w tej samej aplikacji, w której jest uruchomiona przeglądarka - w tym przypadku dostęp do serwera jest zawsze zapeniony i parametry vUser, vPassword nie są wykorzystywane.
Podłączyć można się także do odległego serwera trendów PROMOTIC. Dostęp do odległego serwera może być uwierzytelniany, patrz okno konfiguracyjne "Trendy" i można zastosować parametry vUser, vPassword.

Po pomyślnym podłączeniu, jakiekolwiek przesunięcie na osi czasu lub jawne wywołanie metody PmgTrendViewer.ReadData powoduje wysłanie żądania o dane do podłączonego serwera.
Połączenie jest ważne aż do przyszłego wywołania metody Connect, lub do usunięcia obiektu tvTrend, lub do zakończenia działalności przeglądarki.
Przykład1:
Serwer NIEwymaga uwierzytelnienia uprawnień:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bTrend = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam);
Serwer wymaga uwierzytelnienia uprawnień:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bTrend = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam, vUser, vPassword);
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(1, "local", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
Przykład3:
Połączenie do serwera trendów, do obiektu PmaWebFolder w tym serwerze.
Tekst trends (w adresie URL "http://computer/trends") jest identyfikatorem Web komponentu w karcie "WebFolder".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/trends", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
Przykład4:
Połączenie do serwera trendów, do obiektu PmaTrendGroup w tym serwerze.
Tekst historical1 (w adresie URL "http://computer/historical1") jest identyfikatorem Web komponentu w karcie "Web serwer".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/historical1", "", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.