Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Connect - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Podłączenie obiektu tvTrend do źródła danych (do rozszerzenia danych ExtTrend do obiektu PmaTrendGroup).
Składnia:
Boolean Connect(Long nType, Variant vServer, Variant vGroup, Variant vItem, String sParam, [Variant vUser], [Variant vPassword])
Wołanie:
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam) 'Serwer NIEwymaga uwierzytelnienia uprawnień.
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam, vUser, vPassword) 'Serwer wymaga uwierzytelnienia uprawnień.
Parametry:
nType(Long) Typ podłączenia
0 - Parametry vServer, vGroup, vItem nie są brane pod uwagę i zamiast tych parametrów podłączenie przebiega według ustawienia właściwości: ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup, ConnectionItem, ConnectionUser, ConnectionPassword.
1 - Podłączenie lokalne, podłączenie do trend serwera w tej samej aplikacji PROMOTIC. Ważne są wszystkie parametry metody.
2 - Odległe podłączenie poprzez protokół HTTP, dane przesyłane w formacie XML. Ważne są wszystkie parametry metody.
vServer(Variant) Odległe źródło danych - serwer.
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość parametru jest konieczne ustawić na łańcuch "local".
Jeżeli nType=2, wtedy parametr przedstawia adres http a wartość parametru jest potrzebne ustawić w formie tekstu typu: "http://computer/trend", gdzie:
- computer jest zazwyczaj nazwą komputera odległego
- trend jest wartością konfiguratora "PmaWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web elementu" lub konfiguratora "PmaTrendGroup > Web serwer > Identyfikator Web elementu" w aplikacji na komputerze computer.
vGroup(Variant) Grupa w odległym źródle danych - serwerze trendów (ID tej grupy).
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością na serwerze w konfiguratorze "PmaTrendGroup > Trend > ID identyfikator grupy".
Jeżeli nType=2 a równocześnie pozycja trend w parametrze vServer jest:
- wartością konfiguratora "PmaWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web elementu", wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością konfiguratora "PmaTrendGroup > Trend > ID identyfikator grupy".
- wartością konfiguratora PmaTrendGroup > Web serwer > Identyfikator Web elementu, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na pusty łańcuch "".
vItem(Variant) Nazwa zmiennej w grupie serwera trendów. Patrz nazwy wartości w zakładce "PmaTrendGroup > Dane".
sParam(String) Parametry podłączenia.

Wprowadza się łańcuch "iniread=xxx", gdzie xxx jest dowolnym z łańcuchów min, max, unit, color, name, lub ich kombinacją oddzieloną przecinkiem. Na przykład "iniread=min,max,color".

Wartości te są przez wywołanie metody odczytane z rozszerzenia danych ExtTrend i ustawione dla przeglądarki.

Jeżeli parametr nie jest zastosowany, wtedy jest konieczne jego ustawienie jako pusty łańcuch "".

vUser[opcjonalne] (Variant) Nazwa użytkownika.

Wprowadzana jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w zakładce "PmaRoot > Trendy".

Parametr vUser nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się dp serwera lokalnego.

vPassword[opcjonalne] (Variant) Hasło użytkownika.

Wprowadzane jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w trend serwerze - konfiguracja w zakładce "PmaRoot > Trendy".

Parametr vPassword nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się dp serwera lokalnego.

Wartość zwrotna:
true - Podłączenie wykonane z powodzeniem
false - Błąd podczas podłączania
Notatka:

Podłączyć można się lokalnie do trend serwera działającemu w tej samej aplikacji, w której jest uruchomiona przeglądarka - w tym przypadku dostęp do serwera jest zawsze zapeniony i parametry vUser, vPassword nie są wykorzystywane.

Podłączyć można się także do odległego serwera trendów PROMOTIC. Dostęp do odległego serwera może być uwierzytelniany, patrz zakładka "PmaRoot > Trendy" i można zastosować parametry vUser, vPassword.

Po pomyślnym podłączeniu, jakiekolwiek przesunięcie w osi czasu lub jawne wywołanie metody PmgTrendViewer.ReadData powoduje wysłanie żądania o dane do podłączonego serwera.

Podłączenie jest ważne aż do przyszłego wywołania metody Connect, lub do usunięcia obiektu tvTrend, lub do zakończenia działalności przeglądarki.

Przykład1:
Podłączenie do serwera trendów, do obiektu PmaWebFolder w tym serwerze, trends (pod adresem "http://computer/trends") jest identyfikatorem Web komponentu w zakładce "WebFolder".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/trends", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
//OK
}
Przykład2:
Podłączenie do serwera trendów, do obiektu PmaTrendGroup w tym serwerze, historical1 (pod adresem "http://computer/historical1") jest identyfikatorem Web komponentu w zakładce "Web serwer".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/historical1", "", "a1", "");
if (bConnect)
//OK
}
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
bConnect = oTrend.Connect(1, "local", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
//OK
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice