Promotic

ConnectionPassword - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Hasło użytkownika dla dostępu do serwera trendów, do którego podłącza się ten obiekt tvTrend.
Składnia:
String ConnectionPassword
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Połączenie do źródła danych > Serwer > Hasło" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.

Jeżeli w tej właściwości jest zdefiniowane niepoprawne hasło, różne od hasła w serwerze trendów (patrz okno konfiguracyjne "Trendy"), wtedy wszystkim wymogom o jakiekolwiek dane jest odmówiony dostęp do tego serwera.

Jeżeli właściwość ConnectionType jest 1 (podłączenie lokalne), wtedy uprawnienia nie są sprawdzane (patrz karta "PmaTrendGroup > Uprawnienia") a serwer lokalny jest przy wywołaniu Connect zawsze podłączony.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionUser (właściwość)
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.ConnectionPassword = "xyz";
}
© MICROSYS, spol. s r.o.