Promotic

ConnectionGroup - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikator grupy (obiektu PmaTrendGroup) w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do której podłącza się przeglądarka trendów.
Składnia:
String ConnectionGroup
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Połączenie do źródła danych > Grupa" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.

Jeżeli właściwość ConnectionType jest ustawiona na 1 (podłączenie lokalne) lub 2 (odległe podłączenie), wtedy wartość tej właściwości należy ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 to wartość określana w konfiguratorze "PmaTrendGroup > Trend > Identyfikator grupy trendów".
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionUser (właściwość)
- tvTrend.ConnectionPassword (właściwość)
- tvTrend.Connect (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sGroup = oTrend.ConnectionGroup;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.ConnectionGroup = "GroupX";   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.