Promotic

Graphs - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Zwraca obiekt typu tvGraph w kolejności nIndex.
Zwraca tylko obiekty, które zostały wytworzone w projektnacki sposób na przykład przez wywołanie metody AddGraph, nie zwraca podstawowego obiektu GraphDefault.
Składnia:
Object Graphs(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks w tablicy projektancko skonstruowanych obiektów tvGraph
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli obiekt określony w parametrze nIndex nie istnieje, wtedy właściwość zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (patrz przykład). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Patrz również:
- tvTrend.GraphsCount (właściwość)
Przykład:
Ustawienie właściwości Color (kolor linii przebiegu trendu) 0-wemu projektancko skonstruowanemu obiektowi typu tvGraph w trendzie o nazwie "t1".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0);
if (oGraph)
{
oGraph.Color = "#00ff00";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
}
else
{
// ... error
}
© MICROSYS, spol. s r.o.