Update cookies preferences
Promotic

ConnectionUser - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Użytkownik zdefiniowany w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do którego podłącza się przeglądarka trendów.
Składnia:
String ConnectionUser
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Połączenie do źródła danych > Serwer > Użytkownik" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.

Jeżeli w tej właściwości jest zdefiniowany użytkownik, który nie jest zdefiniowany w serwerze trendów (patrz okno konfiguracyjne "Trendy"), wtedy wszystkim wymogom o jakiekolwiek dane jest odmówiony dostęp do tego serwera.

Jeżeli właściwość ConnectionType jest 1 (podłączenie lokalne), wtedy uprawnienia nie są sprawdzane (patrz karta "PmaTrendGroup > Uprawnienia") a serwer lokalny jest przy wywołaniu Connect zawsze podłączony.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionPassword (właściwość)
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.ConnectionUser = "oper";
}
© MICROSYS, spol. s r.o.