Promotic

Trendy - okno konfiguracyjne

Opis:
Globalne ustawienia trendów.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmaRoot > Inne".
Konfiguratory:
Maksymalna ilość punktów trendu (jednej zmiennej) w jednej wiadomościMaksymalna ilość punktów jednego trendu (przebiegu jednej zmiennej) w jednej wiadomości przesłanej z serwera na klienta jest ograniczona przez ustawioną wartość. Ilość punktów przesłanych z serwera do klienta jest ograniczona także przez ustawienia u klienta, w samym wymogu klienta o dane (patrz właściwość PmgTrendViewer.PointsMaxVisibleCount).
Maksymalna ilość rzeczywiście przesłanych punktów dla jednego trendu jest mniejszą z tych dwu wartości.
Ścieżka do plików konfiguracyjnychŚcieżka do plików konfiguracyjnych trendów (pliki *.tg w składni XML) lub do plików *.trg (koncepcja przestarzała). Pliki te zawierają informacje o ustawieniu grupy trendów, którą służy na przykład w przeglądarce trendów (obiekt PmgTrendViewer).
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Ścieżka do plików HTC(przestarzałe) Definicja ścieżki do plików *.htc zawierających ustawienia danego trendu. Podczas wyboru plików w uruchomionej aplikacji zostanie otwarte okno do wyboru pliku w danym folderu. Jeżeli konfigurator nie zostanie ustawiony, wtedy okno do wyboru pliku zostanie otwarte w folderze aplikacji.
Ścieżka do plików HST(przestarzałe) Definicja ścieżki do plików *.hst zawierających dane trendu. Podczas wyboru plików w uruchomionej aplikacji zostanie otwarte okno do wyboru pliku w danym folderu. Jeżeli konfigurator nie zostanie ustawiony, wtedy okno do wyboru pliku zostanie otwarte z wyborem w folderze aplikacji.
Korekta czasu dla trendów historycznych w HST(przestarzałe) Definicja wartości czasu w godzinach, która zawiera różnicę pomiędzy pasmem czasowym, w którym aplikacja jest użytkowana a czasem Greenwich (+1 = Polska).
© MICROSYS, spol. s r.o.