Promotic

DrawAfterPointsType - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Typ kreślenia predykcji o przyszłości.
Jeżeli przeglądarka jest ustawiona w czasie tak, że wyświetla także ostatnią zatrendowaną wartość (ostatnią wartość w buforze obiektu tvPoints), wtedy predykcja umożliwia wykreślenie linii od tego punktu do przyszłości.
Predyckja jest wykreślana tylko przez obiekty tvGraph z ustawieniem właściwości tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" lub "Const(x)".
Składnia:
Long DrawAfterPointsType
Wartości:
0 - predykcja nie jest wykreślana
1 - predykcja jest wykreślona jako linia pozioma od ostatniego punktu do przyszłości
2 (domyślnie) - predykcja jest wykreślona jako linia pozioma od ostatniego punktu do czasu bieżącego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- tvTrend.DrawBeforePointsType (właściwość)
- tvTrend.GraphDefault (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.DrawAfterPointsType = 1;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.