Promotic

ConnectionServer - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Adres serwera trendów (aplikacji PROMOTIC), do którego jest podłączony wyświetlany trend.
Składnia:
Variant ConnectionServer
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Połączenie do źródła danych > Serwer > Adres" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.

Jeżeli właściwość ConnectionType jest 1 (podłączenie lokalne), wtedy do właściwości należy ustawić łańcuch "local".
Jeżeli właściwość ConnectionType jest 2 (podłączenie do serwera innej aplikacji), wtedy jest konieczne ustawić do właściwości tekst typu: "http://computer/trend, gdzie computer jest zazwyczaj nazwą odległego komputera (dla intranetu), trend jest nazwą Web komponentu trendów w aplikacji na komputerze computer.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
- tvTrend.ConnectionItem (właściwość)
- tvTrend.ConnectionUser (właściwość)
- tvTrend.ConnectionPassword (właściwość)
Przykład1:
w przypadku podłączenia lokalnego
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.ConnectionServer = "local";
 
w przypadku podłączenia do serwera innej aplikacji
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.ConnectionServer = "http://computer/trend";
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sServer = oTrend.ConnectionServer;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.