Promotic

AddGraph - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Wytworzy nowy obiekt typu tvGraph (narzędzia do rysowania przebiegu trendów) i jego dodanie do tablicy obiektów tvGraph (tablica jest dostępna przy pomocy metody Graphs).
Metoda przez parametr sValidityFce ustawia funkcję ważności obiektu tvGraph.
Składnia:
Object AddGraph(Variant vGraph, Long nStyle, String sValidityFce)
Parametry:
vGraph(Variant) Sposób powstania nowego obiektu tvGraph
1 - Graf jest wytworzony przez skopiowanie wykresu podstawowego
nStyle(Long) nie jest wykorzystane. Zawsze ustawić na 0
sValidityFce(String) Parametr ustawia funkcję ważności obiektu.
Można wprowadzić tylko z góry ustawione łańcuchy, patrz metoda tvGraph.SetValidityFce.
Jeżeli jest wprowadzony pusty łańcuch "", wtedy jest wytworzony obiekt tvGraph o fukcji ważności "AlwaysFalse".
Wartość zwrotna:
Zwraca wytworzony obiekt tvGraph lub jeżeli wytworzenie obiektu nie powiodło się, wtedy to zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda wytworzy nowy obiekt typu tvGraph z ustawieniem domyślnym ID, patrz właściwość tvGraph.ID.
Nowy obiekt typu tvGraph z ustawieniem domyślnym ID można wytworzyć również konfiguratora "tvTrend > Wygląd > Dodaj".
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTrend - Szczegółowy opis obiektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.