Promotic

AddGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vytvoří nový objekt typu tvGraph (nástroje pro kreslení průběhu trendů) a přidá ho do pole objektů tvGraph (pole je přístupné metodou Graphs).
Metoda parametrem sValidityFce nastaví funkci platnosti objektu tvGraph.
Syntaxe:
Object AddGraph(Variant vGraph, Long nStyle, String sValidityFce)
Parametry:
vGraph(Variant) Způsob vzniku nového objektu tvGraph
1 - Graf se vytvoří kopií základního grafu
nStyle(Long) je nevyužito. Nastavit vždy na 0
sValidityFce(String) Parametr nastaví funkci platnosti objektu.
Lze zadat jen předdefinované řetězce, viz metoda tvGraph.SetValidityFce.
Pokud je zadán prázdný řetězec "", pak se vytvoří objekt tvGraph s funkcí platnosti "AlwaysFalse".
Vrácená hodnota:
Vrací vytvořený objekt tvGraph nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda vytvoří nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID, viz vlastnost tvGraph.ID.
Nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID lze vytvořit také v konfigurátoru "tvTrend > Vzhled > Přidat".
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTrend - Podrobný popis objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.