Update cookies preferences
Promotic

AddGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vytvoří nový objekt typu tvGraph (nástroje pro kreslení průběhu trendů) a přidá ho do pole objektů tvGraph (pole je přístupné metodou Graphs).
Metoda parametrem sValidityFce nastaví funkci platnosti objektu tvGraph.
Syntaxe:
Object AddGraph(Variant vGraph, Long nStyle, String sValidityFce)
Parametry:
vGraph(Variant) Způsob vzniku nového objektu tvGraph
1 - Graf se vytvoří kopií základního grafu
nStyle(Long) je nevyužito. Nastavit vždy na 0.
sValidityFce(String) Parametr nastaví funkci platnosti objektu.
Lze zadat pouze předdefinované řetězce, viz metoda tvGraph.SetValidityFce.
Pokud je zadán prázdný řetězec "", pak se vytvoří objekt tvGraph s funkcí platnosti "AlwaysFalse".
Vrácená hodnota:
Vrací vytvořený objekt tvGraph nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda vytvoří nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID, viz vlastnost tvGraph.ID.
Nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID lze vytvořit také v konfigurátoru "tvTrend > Vzhled > Přidat".
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTrend - Podrobný popis objektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.