Promotic

Connect - metoda objektu tvTrend

Popis:
Připojení objektu tvTrend ke zdroji dat (k datovému rozšíření ExtTrend do objektu PmaTrendGroup).
Syntaxe:
Boolean Connect(Long nType, Variant vServer, Variant vGroup, Variant vItem, String sParam, [Variant vUser], [Variant vPassword])
Parametry:
nType(Long) Typ připojení
0 - Parametry vServer, vGroup, vItem se neberou v úvahu a místo nich se připojuje podle nastavení vlastností: ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup, ConnectionItem, ConnectionUser, ConnectionPassword.
1 - Lokální připojení, připojení k trend serveru ve stejné běžící PROMOTIC aplikaci. Platné jsou všechny parametry metody.
2 - Vzdálené připojení přes HTTP protokol, data zasílána ve formátu XML. Platné jsou všechny parametry metody.
vServer(Variant) Vzdálený zdroj dat - server.
Pokud nType=0, pak parametr není brán v úvahu.
Pokud nType=1, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit na řetězec "local".
Pokud nType=2, pak je to URL adresa a hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit textem typu: "http://computer/trend", kde:
- computer je obvykle název vzdáleného počítače
- trend je hodnota konfigurátoru "PmaWebFolder > WebFolder > Identifikátor Web komponenty" nebo konfigurátoru "PmaTrendGroup > Web server > Identifikátor Web komponenty" v aplikaci na počítači computer.
vGroup(Variant) Skupina ve vzdáleném zdroji dat - serveru trendů (ID této skupiny).
Pokud nType=0, pak parametr není brán v úvahu.
Pokud nType=1, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota na serveru v konfigurátoru "PmaTrendGroup > Trend > Identifikátor skupiny trendů".
Pokud nType=2 a zároveň položka trend v parametru vServer je:
- hodnota konfigurátoru "PmaWebFolder > WebFolder > Identifikátor Web komponenty",
pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota konfigurátoru "PmaTrendGroup > Trend > Identifikátor skupiny trendů".
- hodnota konfigurátoru "PmaTrendGroup > Web server > Identifikátor Web komponenty",
pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit na prázdný řetězec "".
vItem(Variant) Název proměnné ve skupině serveru trendů. Viz názvy proměnných v kartě "PmaTrendGroup > Data".
sParam(String) Parametry připojení.
Zadává se řetězec "iniread=xxx", kde xxx je libovolný z řetězců min, max, unit, color, name, nebo jejich kombinace oddělené čárkou. Například "iniread=min,max,color".
Tyto hodnoty jsou voláním metody načteny z datového rozšíření ExtTrend a nastaveny do prohlížeče.
Pokud parametr se nevyužívá, pak je nutno nastavit prázdný řetězec "".
vUser[nepovinné] (Variant) Jméno uživatele.
Zadává se pouze pokud server trendů vyžaduje ověření přístupu uživatelem a heslem, viz zadání uživatele a hesla v konfiguračním okně "Trendy".
Parametr vUser není nutno zadávat, pokud parametr nType=1 nebo 0 a vlastnost ConnetionType=1, tzn. metoda Connect se připojuje k lokálnímu serveru.
vPassword[nepovinné] (Variant) Heslo uživatele.
Zadává se pouze pokud server trendů vyžaduje ověření přístupu uživatelem a heslem, viz zadání uživatele a hesla v serveru trendů - konfigurace v konfiguračním okně "Trendy".
Parametr vPassword není nutno zadávat, pokud parametr nType=1 nebo 0 a vlastnost ConnetionType=1, tzn. metoda Connect se připojuje k lokálnímu serveru.
Vrácená hodnota:
true - Připojení proběhlo úspěšně
false - Chyba v připojení
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Připojit se lze lokalně k trend serveru běžícímu ve stejné aplikaci jako ve které běží prohlížeč - v tom případě je přístup na server zaručen vždy a parametry vUser, vPassword nejsou využívány.
Připojit se lze ke vzdálenému serveru trendů PROMOTIC. Přístup ke vzdálenému serveru může být ověřován, viz konfigurační okno "Trendy" a lze použít parametry vUser, vPassword.

Poté, co metoda úspěšně skončila, jakýkoli posun na časové ose, nebo explicitní volání metody PmgTrendViewer.ReadData má za důsledek vyslání žádosti o data připojenému serveru.
Připojení je platné až do příštího volání metody Connect, nebo do zrušení objektu tvTrend, nebo do ukončení činnosti prohlížeče.
Příklad1:
Server NEvyžaduje ověření oprávnění:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bTrend = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam);
Server vyžaduje ověření oprávnění:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bTrend = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam, vUser, vPassword);
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(1, "local", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
Příklad3:
Připojení k serveru trendů, k objektu PmaWebFolder v tomto serveru.
Text trends (v URL adrese "http://computer/trends") je identifikátor Web komponenty v kartě "WebFolder".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/trends", "group1", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
Příklad4:
Připojení k serveru trendů, k objektu PmaTrendGroup v tomto serveru.
Text historical1 (v URL adrese "http://computer/historical1") je identifikátor Web komponenty v kartě "Web server".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/historical1", "", "a1", "");
if (bConnect)
{
// OK
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.