Promotic

Trend - karta objektu PmaTrendGroup

Popis:
Základní nastavení skupiny trendů.
Použitím objektu PmaTrendGroup se aplikace PROMOTIC stává trendovým serverem. V trendovém serveru (v jedné běžící aplikaci PROMOTIC) lze definovat více skupin trendů (tzn. PmaTrendGroup objektů).
Konfigurátory základní:
Identifikátor skupiny trendůIdentifikátor skupiny trendů. Povinně zadávaná položka. Skupina trendů představuje objekt PmaTrendGroup a projektant musí zajistit, aby dvě skupiny neměly stejný identifikátor. Tento identifikátor se užívá například při adresaci proměnné v prohlížeči trendů. Pokud je například zadáno group1, pak internetová URL adresa dat této skupiny může být http://computername/group1 (pokud objekt PmaTrendGroup zpřístupňuje data do Internetu v kartě "PmaTrendGroup > Web server" pomocí objektu PmaWeb). V tom případě computername je název počítače, na němž trend server běží, a group1 je identifikátor Web komponenty v kartě "Web server" (tento název je identický s názvem v tomto konfigurátoru).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Zobrazovaný název skupinyUživatelsky definovaný název skupiny (tzn. objektu PmaTrendGroup). Tento název je používán pro zobrazení jako uživatelský identifikátor skupiny.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Počet záznamů v pamětiPočet záznamů, které budou uchovávány v paměti. Pokud se mají data ukládat na disk (tzn. konfigurátor "Používat data na disku" je zatržen), pak jsou data ukládána na disk a paralelně zadaný počet záznamů také současně do paměti. Při zpracování aktuálních dotazů klientů se trend server nemusí dotazovat na data na disk, protože tato aktuální data má paralelně k dispozici v paměti. Při definování této konstanty je nutno si uvědomit, že při velkém počtu záznamů v paměti (>1000) je určitá náročnost na velikost RAM paměti počítače.
Například pokud je archivován větší počet proměnných ve všech PmaTrendGroup objektech dohromady (nechť je těchto proměnných například celkem 1000) a u všech objektů PmaTrendGroup by byl konfigurátor "Používat data na disku" nastaven na 2000, pak vznikne navíc potřeba asi 1000*2000*8 = 16 000 000 bajtů = cca 15 MB operační paměti počítače (číslo 8 ve výrazu je velikost typu Double).
Přesnost uchování času [s]Přesnost ukládání času v sekundách. Čas bude před uložením do paměti/na disk zaokrouhlen na zadanou přesnost. Tuto zadávanou přesnost musí podporovat i samotný systém ukládání na disk (pokud jsou data uchovávána i na disk). Maximální možná přesnost závisí na typu uchování na disku:
Uložení času zimní/lokálníZpůsob uložení času
Čas je "lokální čas" - V letním období je čas uložen jako "letní čas", v zimním období jako "zimní čas". Čas je tedy uložen tak, jak byl zjištěn například voláním metody Run.
Čas je "zimní čas" - V zimním období je čas uchováván nezměněn a v letním období je čas zmenšen o jednu hodinu a tedy je vždy uchován jako "zimní čas". Tento způsob zajišťuje správnou funkčnost prohlížeče v čase přechodu "zimní čas"/"letní čas" a naopak a proto je doporučován.
Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)Pokud konfigurátor "Typ uložení" je nastaven na jakýkoli způsob uložení mimo Database Access backups (zastaralé), Database MS SQL server backups (zastaralé) nebo Promotic binary file cyclic, pak lze nastavením této volby přepnout objekt do módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (tzn. čtení dat z existujících souborů). V tom případě objekt PmaTrendGroup přečte data jak z databází, které vytvoří systém PROMOTIC, tak i z vytvořených jakýmkoli jiným systémem. Databázová tabulka, ze které se mají takto číst data, musí obsahovat sloupec času konfigurovaný jako datový typ Datum a čas. V tomto módu objekt neumožňuje zapisovat data (pomocí metod Run, RunTime), ostatní funkčnost však zůstává (zobrazování dat prohlížečem PmgTrendViewer, statistika a vyhodnocení dat pomocí metod GetData, CreateFilter, uložení dat do souboru pomocí SaveToFile). Metoda Open umožňuje dynamické připojení k požadované tabulce.
V tomto módu není nutno definovat seznam proměnných v kartě "Data" (seznam proměnných je načten ze souboru jako seznam sloupců databázové tabulky). Pokud seznam proměnných v kartě "Data" je definován, pak dojde k jeho synchronizaci se seznamem sloupců z databázové tabulky.
Viz: Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Automatické ukládání po startu povolenoPokud je zatrženo, pak je automatické ukládání hodnot proměnných povoleno po spuštění aplikace. Objekt PmaTrendGroup má v sobě interní časovač (podobný objektu PmaTimer), který umožňuje automatické periodické ukládání proměnných se zadanou periodou. Při každém automatickém uložení hodnot (v podobě nového záznamu) je vyvolána událost onAddRecord, stejně jako při explicitním uložení hodnot pomocí metod Run nebo RunTime. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně volána metoda Run, pak je vyvolána událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty proměnných v kartě "Data".
Změnové ukládání proměnných povolenoPovolení/zákaz optimalizovaného ukládání proměnných. V tom případě jsou proměnné (definované v kartě "Data") ukládány (do paměti, na disk) při volání metody Run, RunTime pouze pokud se jejich hodnota od minulého uložení změnila o hodnotu větší než je pásmo necitlivosti.
Pásmo necitlivosti je číslo, které má každá proměnná definovánou samostatně, viz konfigurátor "Necitlivost".
Pokud alespoň jedna z proměnných definovaných v kartě "Data" objektu PmaTrendGroup nevyhovuje svému pásmu necitlivosti, pak jsou uloženy všechny proměnné této karty.
Metoda pro vyhodnocení změnyZpůsob vyhodnocení změny hodnoty:
jednoduchá - podle změny hodnoty - Změna hodnoty je vyhodnocena jako rozdíl nově zapisované hodnoty od posledně uložené. Pokud nová hodnota proměnné je například 35 a hodnota posledně uložené proměnné je 34 a pásmo necitlivosti je 4, pak tato nová hodnota patří do pásma necitlivosti (34-4/2,34+4/2)=(32,36) a proměnná je vyhodnocena jako nezměněná.
optimalizovaná - podle změny směrnice - Změna hodnoty je vyhodnocena jako rozdíl nově zapisované hodnoty od směrnice (změna Y-ová souřadnice / změna X-ová souřadnice) přímky definované doposud uloženými hodnotami. V tom případě je pásmo necitlivosti aplikováno na směrnici přímky spojující body jednotlivých hodnot.
Pokud není změna, pak ulož po [s]Pokud jsou nové hodnoty opakovaně vyhodnocovány jako nezměněné (při volání Run, RunTime), pak po uplynutí zde zadaného časového rozpětí (v sekundách od času posledního uložení hodnoty) je provedeno uložení hodnoty při nejbližším volání Run, RunTime (bez vyhodnocení necitlivosti).
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.