Promotic

Zálohové ukládání dat do MS SQL serveru (Database MS SQL server backups) (zastaralé) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze MS SQL. Touto technologií jsou data ukládána do tabulek (v databázi MS SQL) s názvem začínajícím prefixem stejným jako je identifikátor skupiny trendů.
Je definována velikost jedné tabulky a jejich maximální počet. Pokud je jedna tabulka (záloha) v databázi naplněna (velikost dat v tabulce přesáhne definovanou hodnotu), pak se vytvoří nová tabulka, do které se od tohoto okamžiku zapisuje. Tento postup se neustále opakuje.
Název proměnné v kartě "Data" může mít délku maximálně 80 znaků (délka zadavatele je omezena).
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec. Například "Provider=SQLOLEDB;Server=.\MSSQLSERVER;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;"
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožňuje určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:INT;dbdt.f64:FLOAT;dbdt.f32:REAL;dbdt.i32:INT;dbdt.i16:SMALLINT;dbdt.u8:TINYINT;dbdt.b:BIT;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
dbdt.pmtime (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s časem záznamu.
Přednastaveno "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s atributy záznamu.
Přednastaveno "dbdt.pmattr:INT;".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f64:FLOAT;".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f32:REAL;".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i32:INT;".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i16:SMALLINT;".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.u8:TINYINT;".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.b:BIT;".
Prefix (předpona) názvů záloh (tabulek)Počátek názvu zálohy (databázové tabulky). Celý název zálohy je pak tvořen tímto prefixem a pořadovým číslem.
Způsob pojmenování záloh lze změnit v události onBackupCreate a zadávat takto vlastní názvy zálohám.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Vznik zálohy je určen počtem záznamůPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude provedeno při dosažení definovaného počtu záznamů. Pokud není zatrženo, pak velikost zálohy není omezena počtem záznamů.
Počet záznamůVelikost jedné zálohy (tzn. tabulky) je zadána počtem záznamů.
Pokud při zápisu nového záznamu aktuální velikost zálohy překročí zde definovanou velikost jedné zálohy, pak se vytvoří nová prázdná tabulka, do které je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.
Vznik zálohy je určen časovým rozpětímPokud je zatrženo, pak zálohovaní (vytvoření nového souboru) bude prováděno periodicky s definovanou periodou (ročně, měsíčně, týdně, denně, každou hodinu, minutu). Pokud není zatrženo, pak velikost zálohy není omezena časově.
Časové rozpětíVelikost jedné zálohy (tzn. tabulky) je zadána časovým rozpětím.
Pokud při zápisu nového záznamu časový rozsah dat v tabulce překročí zde definovanou časovou velikost jedné tabulky, pak se vytvoří nová prázdná tabulka (*.dbf soubor), do které je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.
1 rok
1 měsíc
1 týden
1 den
1 hodina
1 minuta
Celkový počet záloh je omezenPokud je zatrženo, pak maximální počet záložních souborů je omezen. Pokud je tohoto počtu souborů dosaženo, pak je nejstarší soubor záloh nahrazen nejnovějším. Pokud není zatrženo, pak počet záloh není omezen.
Maximální počet zálohMaximální počet záložních souborů. Neustálým zápisem nových záznamů vznikají nové tabulky (zálohy). Jejich maximální počet je definován tímto konfigurátorem. Pokud je například definován maximální počet záloh na 10 a vznikne 11.tá záloha, pak je záloha s nejstaršími daty smazána a počet záloh je nadále jen 10.

Historie:
Pm8.03.00: Úprava nastavení konfigurátoru "Datový zdroj (ConnectionString)".
Pm8.02.01: Zastaralé
© MICROSYS, spol. s r.o.