Update cookies preferences
Promotic

Trend - karta obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Ustawienia podstawowe grupy trendów.
Przez zastosowanie obiektu PmaTrendGroup aplikacja PROMOTIC staje się trend serwerem. W trend serwerze (w jednej uruchomionej aplikacji PROMOTIC) można określić kilka grup trendów (tzn. obiektów PmaTrendGroup).
Konfiguratory podstawowej:
Identyfikator grupy trendówIdentyfikator grupy trendów. Pozycja obowiązkowa. Grupa trendów przedstawia obiekt PmaTrendGroup i projektant musi zapewnić, żeby dwie grupy nie posiadały takiego samego identyfikatora. Ten identyfikator jest stosowany na przykład przy adresacji źmiennej w przeglądarce trendów. Jeżeli jest na przykład wprowadzone group1, wtedy Adres URL internetowy danych tej grupy może wyglądać następująco http://computername/group1 (jeżeli obiekt PmaTrendGroup udostępnia dane do Internetu w karcie "PmaTrendGroup > Web serwer" przy pomocy obiektu PmaWeb). W tym przypadku computername jest nazwą komputera, na którym działa trend serwer, oraz group1 jest identyfikatorem Web komponentu w karcie "Web serwer" (ta nazwa jest identyczna z nazwą w tym konfiguratorze).
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wyświetlana nazwa grupyNazwa grupy definiowana przez użytkownika (tzn. obiektu PmaTrendGroup). Ta nazwa jest wykorzystywana do wyświetlenia jako identyfikator grupy dla użytkownika.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Ilość rekordów w pamięciIlość rekordów, które będą przechowywane w pamięci. Jeżeli dane są zapisywane na dysk (tzn. konfigurator "Korzystanie z zapisanych danych na dysku" jest zaznaczony), wtedy są dane zapisywane na dysk i równolegle odpowiednia ilość rekordów równocześnie również do pamięci. Podczas opracowywania bieżących wymogów klientów trend serwer nie musi odczytywać danych z dysku, ponieważ te dane bieżące są dotępne równolegle w pamięci. Przy ustawianiu tej stałej jest konieczne sobie uświadomić, że przy dużej ilości rekordów w pamięci (>1000) to wzrasta zapotrzebowanie na wielkość pamięci RAM komputera.
Na przykład jeżeli jest zapisywana większa ilość zmiennych we wszystkich obiektach PmaTrendGroup razem (niech ilość tych zmiennych jest równa na przykład 1000) i we wszystkich obiektach PmaTrendGroup był by konfigurator "Korzystanie z zapisanych danych na dysku" ustawiony na 2000, wtedy wzrośnie zapotrzebowanie w przybliżeniu o 1000*2000*8 = 16 000 000 bajtów = cca 15 MB pamięci operacyjnej komputera (liczba 8 w wyrażeniu oznacza wielkość typu Double).
Dokładność zapisu czasu [s]Dokładność zapisu czasu w sekundach. Czas zostanie przed zapisaniem do pamięci/na dysk zaokrąglony z określoną precyzją. Taką określoną precyzję musi wspierać również właściwy system zapisu na dysk (jeżeli dane są zapisywane również na dysk). Maksymalna dokładność jest zależna od typu zapisu na dysku:
Zapis czasu zimowy/lokalnySposób zapisu czasu
Czas jest "czas lokalny" - W okresie letnim jest czas zapisywany jako "czas letni", w okresie zimowym jako "czas zimowy". Czas jest więc zapisywany tak, jak został określony na przykład przez wywołanie metody Run.
Czas jest "czas zimowy" - W okresie zimowym czas jast zapisywany bez zmian natomiast w okresie letnim jest czas zminejszony o jedną godzinę i jest więc zapisywany jako "czas zimowy". Ten sposób zapewnia poprawną funkcję przeglądarki w czasie przejścia "czas zimowy"/"czas letni" i odwrotnie i dlatego jest zalecanym sposobem.
Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na dowolny sposób zapisu z wyjątkiem Database Access backups (przestarzałe), Database MS SQL server backups (przestarzałe) lub Promotic binary file cyclic, wtedy przez ustawienie tej opcji można przełączyć obiekt do trybu "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (tzn. odczyt danych z istniejących plików). W tym przypadku obiekt PmaTrendGroup odczyta dane z zarówno z baz danych wytworzonych przez system PROMOTIC jak również z baz danych wytworzonych przez dowolne inne systemy. Tabela bazy danych, z której mają być w ten sposób odczytywane dane, musi zawierać kolumnę czasu ustawioną jako typ danych Data oraz czas. W tym trybie obiekt nie umożliwia zapisywać danych (przy pomocy metod Run, RunTime), pozostała funkcjonalność jest jednak zachowana (wyświetlanie danych przez przeglądarkę PmgTrendViewer, statystyka i obliczenie danych przy pomocy metod GetData, CreateFilter, zapis danych do pliku przy pomocy SaveToFile). Metoda Open umożliwia dynamiczne podłączanie do wymaganej tabeli.
W tym trybie nie trzeba definiować listy zmiennych w karcie "Dane" (lista zmiennych jest wczytana z pliku jako lista kolumn tabeli bazodanowej). Jeżeli lista zmiennych jest zdefinowana w karcie "Dane", wtedy dojdzie do jej synchronizacji z listą kolumn z tabeli bazy danych.
Patrz: Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniuJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest włączony autmoatyczny zapis zmiennych po uruchomieniu aplikacji. Obiekt PmaTrendGroup posiada w sobie wewnętrzny czasomierz (podobny do obiektu PmaTimer) który umożliwia automatyczny cykliczny zapis danych z określonym periodem. Przy każdym automatycznym zapisie wartości (w formie nowego rekordu) zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord, tak samo jak w przypadku jawnego zapisu wartości przy pomocy metod Run lub RunTime. W tym zdarzeniu można przygotować dane, które następnie zostaną zapisane.
Period zapisu automatycznego [s]Period w sekundach. Zawsze po upływie tego periodu jest wewnętrznie wywoływana metoda Run, następnie zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord a następnie zapisze wszystkie bieżące wartości zmiennych w karcie "Dane".
Włącz zmianowy zapis zmiennychZezwolenie/zakaz zoptymalizowany zapis zmiennych. W tym przypadku są dane (zdefiniowane w karcie "Dane") zapisywane (do pamięci, na dysk) przy wywołaniu metody Run, RunTime tylko jeżeli ich wartość zmieniła się od ostatniego zapisu o wartość większe niż pasmo niewrażliwości.
Pasmo niewrażliwości jest liczba, którą każda zmienna ma zdefiniowaną oddzielnie, patrz konfigurator "Niewrażliwość".
Jeżeli przynajmniej jedna ze zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" obiektu PmaTrendGroup nie odpowiada swojemu pasmu niewrażliwości, wtedy są zapisane wszystkie zmienne z tej karty.
Metoda do opracowania zmianySposób opracowania zmiany wartości:
prosty - według zmiany wartości - Zmiana wartości jestobliczana jako różnica nowo zapisywanej wartości od ostatnio zapisanej. Jeżeli nowa wartość zmiennej wynosi na przykład 35 a wartość ostatnio zapisanej zmiennej wynosi 34 oraz pasmo niewrażliwości jest 4, wtedy nowa wartość należy do pasma niewrażliwości (34-4/2,34+4/2)=(32,36) i zmienna jest opracowana jako nie zmieniona.
optymalizowany - według zmiany kąta nachylenia - Zmiana wartości jest opracowana jako różnica nowo zapisywanej wartości od kątu nachylenia (zmiana współrzędnej Y / zmiana współrzędnej X) prostej zdefiniowanej przez dotychczas zapisane wartości. W tym przypadku jest pasmo niewrażliwości stosowane wobec kąta nachylenia prostej łączącej punkty poszczególnych wartości.
Jeżeli bez zmian, wtedy zapisz po [s]Jeżeli nowe wartości zmiennych są powtórnie opracowywane jako niezmienione (przy wywołaniu Run, RunTime), wtedy po upływie w tym miejscu określonego przedziału czasu (w sekundach od czasu ostatniego zapisu danych) jest wykonany zapis wartości podczas najbliższego wywołania Run, RunTime (bez opracowywania niewrażliwości).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.