Promotic

BackupInfo - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zwraca informacje o zapisanych trendowanych danych na dysku.
Składnia:
Variant BackupInfo(String sType, Long nParType, Variant vPar)
Parametry:
sType(String) Typ wymaganych informacji, które metoda ma zwracać.
"bckcount" - Metoda zwraca ilość dotychczas wytworzonych plików zapasowych.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca zawsze wartość 1.
W parametrze nParType należy ustawić 0.
"bckcountmax" - Metoda zwraca maksymalną ilość plików zapasowych.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca zawsze wartość 1.
Wartość zwrotna odpowiada ustawieniu konfiguratora "Maksymalna ilość kopii zap." w Database Access backups (przestarzałe) lub w Database MS SQL server backups (przestarzałe).
W parametrze nParType należy ustawić 0.
"name" - Metoda zwraca nazwę systemową jednej kopii zapasowej określonej przez parametry nParType, vPar.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca nazwę tabeli lub pliku z danymi.
W parametrze nParType należy ustawić jedną z opcji 10,20,21,30.
"title" - Metoda zwraca nazwę użytkownika jednej kopii zapasowej określonej przez parametry nParType,vPar.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca nazwę tabeli lub pliku z danymi.
W parametrze nParType należy ustawić jedną z opcji 10,20,21,30.
Notatka: Nazwę użytkownika można wprowadzić do każdego pliku zapasowego w skrypcie przez ustawienie parametru NewTitle w zdarzeniu onBackupCreate.
"reccount" - Metoda zwraca ilość dotychczas zapisanych rekordów w pliku zapasowym określonym parametrami nParType,vPar.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca zawsze ilość wszystkich dotychczas zapisanych rekordów.
W parametrze nParType należy ustawić jedną z opcji 10,20,21,30.
"timeoldest" - Jeżeli w parametrach nParType,vPar jest określony konkretny plik zapasowy (jest ustawiona jedna z opcji 10,20,21,30), wtedy metoda zwraca czas najstarszego rekordu tego pliku zapasowego.
Jeżeli w parametrach nParType,vPar nie jest określony konkretny plik zapasowy (jest ustawiona opcja 0), wtedy metoda zwraca czas najstarszego rekordu ze wszystkich plików zapasowych.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca czas najstarszego rekordu.
Parametr można ustawić także w formie timeoldest:winter, wtedy metoda zwraca zawsze "czas zimowy" (w okresie zarówno letnim jak i zimowym), w innym przypadku metoda zwraca "czas lokalny" (odpowiada czasu komputera według lokalnego ustawienia Windows systemu).
"timenewest" - Jeżeli w parametrach nParType,vPar jest określony konkretny plik zapasowy (jest ustawiona jedna z opcji 10,20,21,30), wtedy metoda zwraca czas najnowszego rekordu tego pliku zapasowego.
Jeżeli w parametrach nParType,vPar nie jest określony konkretny plik zapasowy (jest ustawiona opcja 0), wtedy metoda zwraca czas najnowszego rekordu ze wszystkich plików zapasowych.
Jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na sposób nie wspierający archiwizacji (patrz Notatka), wtedy metoda zwraca czas najnowszego rekordu.
Parametr można ustawić także w formie timenewest:winter, wtedy metoda zwraca zawsze "czas zimowy" (w okresie zarówno letnim jak i zimowym), w innym przypadku metoda zwraca "czas lokalny" (odpowiada czasu komputera według lokalnego ustawienia Windows systemu).
nParType(Long) Określa typ wartości oczekiwanej w parametrze vPar.
0 - Metoda pracuje ze wszystkimi danymi wszystkich plików zapasowych. W parametrze vPar należy ustawić 0.
10 - Metoda pracuje z kopią zapasową określoną indeksem.
Wartość 0 określona w parametrze vPar oznacza bieżącą kopię (kopię zapasową, do której są zapisywane bieżące rekordy). Czym większy indeks, tym starsza kopia.
Wartość -2 w parametrze vPar oznacza najstarszą kopię.
20 - Metoda pracuje z kopią zapasową określoną czasem w parametrze vPar, tzn. kopia zapasowa jest wyszukana w ten sposób, że czas określony w parametrze vPar znajduje się wewnątrz zakresu czasu pomiędzy czasem nastarszego i najnowszego rekordu danej kopii zapasowej.
Czas wprowadzony w parametrze vPar jest uważany za "czas lokalny" (odpowiada czasu komputera według lokalnego ustawienia Windows systemu).
21 - To samo jak poprzednia opcja, tylko czas w parametrze vPar jest uważany za czas zimowy (również w okresie letnim).
30 - Metoda pracuje z kopią zapasową określoną przez jej nazwę (np. nazwą tabeli bazodanowej).
vPar(Variant) Wartość parametru w zależności od parametru nParType
Notatka:
Na zachowanie metody wpływa ustawienie konfiguratora "Typ zapisu".
Typ zapisu można ustawić na sposób:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tTime, sTitle;
var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 0, 0);   // Czas najstarszego zapisanego rekordu ze wszystkich kopii
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 0, 0);   // Czas najnowszego zapisanego rekordu ze wszystkich kopii
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, 0);   // Czas najstarszego zapisanego rekordu z kopii bieżącej
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, 0);   // Czas najnowszego zapisanego rekordu z kopii bieżącej
tTime = oTrend.BackupInfo("timeoldest", 10, -2);   // Czas najstarszego zapisanego rekordu z najstarszej kopii
tTime = oTrend.BackupInfo("timenewest", 10, -2);   // Czas najnowszego zapisanego rekordu z najstarszej zálohy
sTitle = oTrend.BackupInfo("title", 20, Pm.Time - 1 / 24);   // Nazwa kopii określona przez użytkownika, która jest zdefiniowana za pomocą czasu
© MICROSYS, spol. s r.o.