Update cookies preferences
Promotic

Zapisywanie danych do jednej tabeli bazy danych Access (Database Access cyclic) - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych Access. Za pomocą tej technologii są dane zapisywane do jednej tabeli (w bazie danych, w pliku *.mdb) o nazwie określonej w konfiguratorze "Tabela". Jest zdefiniowana minimalna i maksymalna wielkość tabeli. Jeżeli wielkość bieżąca tabeli przekroczy wielkość maksymalną, wtedy jest usuniętych tyle najstarszych rekordów, żeby wielkość bazy danych została obniżona na minimalną wielkość tabeli. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.
Przy pomocy metody RunTime można w tym typie ustawienia zapisu wykonywać zapisy wsteczne (można zapisywać także rekordy ze starszym czasem, niż czas ostatnio zapisanego rekordu).
Uwaga: Dwa różne obiekty PmaTrendGroup nie mogą być ustawione tak, żeby zapisywały dane do jednego pliku *.mdb.
Nazwa zmiennej w karcie "Dane" może mieć długość maksymalnie 64 znaków (długość nazwy kolumny w tabeli Access jest ograniczona). Ten sposób zapisu ma ograniczenie: Jeżeli w aplikacji jest zastosowana większa ilość obiektów PmaTrendGroup z tym typem zapisu, wtedy takich obiektów w jednej aplikacji może być maksymalnie 63.
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch. Na przykład
$.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),".mdb;")
lub
$.join("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),";")
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry do zapisu. Umożliwia określić nazwy oraz bazodanewe typy danych systemowych kolumn, bazodanowe typy według typu danych trendowanej zmiennej. W następującym przykładzie są określone dozwolone parametry oraz ich wstępnie ustawione wartości dla wybranego typu zapisu (plugin). Wartości te nie trzeba określać tylko jeżeli są wymagane inne wartości. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:LONG;dbdt.f64:DOUBLE;dbdt.f32:SINGLE;dbdt.i32:LONG;dbdt.i16:SHORT;dbdt.u8:BYTE;dbdt.b:BIT;".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
coltimename (opcjonalne) - Nazwa kolumny z czasem rekordu.
Domyślnie "coltimename:pm_time;".
colattrname (opcjonalne) - Nazwa kolumny z atrybutem rekordu.
Domyślnie "colattrname:pm_attr;".
dbdt.pmtime (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z czasem rekordu.
Domyślnie "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny z atrybutem rekordu.
Domyślnie "dbdt.pmattr:LONG;".
dbdt.f64 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float64 (Double).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f64:DOUBLE;".
dbdt.f32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Float32 (Single).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.f32:SINGLE;".
dbdt.i32 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int32 (Long).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i32:LONG;".
dbdt.i16 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Int16 (Integer).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.i16:SHORT;".
dbdt.u8 (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Uint8 (Byte).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.u8:BYTE;".
dbdt.b (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny dla trendowanej zmiennej typu danych: Bool (Boolean).
Zastosuje się, jeżeli trendowana zmienna nie posiada własnego określonego bazodanowego typu danych.
Domyślnie "dbdt.b:BIT;".
TabelaNazwa tabeli w bazie danych, do której będą zapisywane dane.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Minimalna wielkość tabeliMinimalna wielkość tabeli określona przez ilość rekordów. Ilość rekordów w tabeli nigdy nie spadnie pod tę minimalną wartość.
Maksymalna wielkość tabeliMaksymalna wielkość tabeli określona przez ilość rekordów. Ilość rekordów w tabeli nigdy nei przekroczy tej wartości. Przy przekroczeniu tego limitu zostaje usunięta taka ilość najstarszych rekordów, żeby ilość rekordów w tabeli została obniżona na minimalną wielkość tabeli.
Wartość -1 oznacza, że maksymalna wielkość tabeli nie jest ograniczona przez ilość rekordów.
Minimalna wielkość tabeli, określona przez przedział czasuMinimalna wielkość tabeli określona przez przedział czasu. Przedział czasu rekordów w tabeli nigdy nie spadnie poniżej tego minimalnego przedziału.
Maksymalna wielkość tabeli, określona przez przedział czasuMaksymalna wielkość tabeli określona przez przedział czasu. Maksymalny przedział czasu wszystkich rekordów w tabeli. Przy przekroczeniu tej wartości jest usunięta taka ilość najstarszych rekordów, aby ilość rekordów w tabeli została zmniejszona na minimalną wielkość tabeli.
Wartość -1 oznacza, że maksymalna wielkość tabeli nie jest czasowo ograniczona.
Notatka:
Jeżeli nie powiedzie się zapis rekordu do bazy danych, wtedy system PROMOTIC będzie ponawiać próbę zapisu jeszcze dwukrotnie. Jeżeli zapis rekordu nie powiedzie się z powodu błędu sieciowego (timeout), wtedy system PROMOTIC zamknie podłączenie i przy kolejnych zapisach (tego samego lub kolejnego rekordu) będzie próbować podłączyć się. Jeżeli uda się wznowić podłączenie, wtedy zapis trendów będzie automatycznie kontynuowany. Podczas dłuższego wypadku usług może dojść do utraty niektórych rekordów podczas awarii podłączenia. Informacje o błędach zpisu rekordów przy awarii podłączenia są zapisywane do globalnych błędów INFO systemu.
© MICROSYS, spol. s r.o.