Promotic

Open - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Otwarcie lub wytworzy nowe archiwum trendów i udostępni jego dane.
Składnia:
Boolean Open(String sSourceType, String sSource, [String sConnection])
Parametry:
sSourceType(String) Określa typ archiwu, którego dane zostaną udostępnione przez wywołanie metody.
"accesscyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database Access cyclic.
"mssqlcyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database MS SQL server cyclic.
"oraclecyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database Oracle cyclic.
"mysqlcyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database MySQL cyclic.
"firebirdcyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database FireBird cyclic.
"promoticcyclic" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Promotic binary file cyclic.
"accessbackup" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database Access backups (przestarzałe).
"dbasebackup" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database dBase backups.
"mssqlbackup" (opcjonalne) - Otwarcie archiwum przy użyciu technologii Database MS SQL server backups (przestarzałe).
sSource(String) Określa źródło danych, do którego podłącza się obiekt PmaTrendGroup Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "database:c:\database.mdb;table:data;".
"server:xxx;" (opcjonalne) - (jest pomijane jeżeli jest określony parametr sConnection) Nazwa serwera SQL, z którego będą odczytywane dane. Nie ustawia się dla parametru sSourceType ustawionego na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" lub "promoticcyclic".
"user:xxx;" (opcjonalne) - (jest pomijane jeżeli jest określony parametr sConnection) Użytkownik dla dostępu do serwera SQL. Nie ustawia się dla parametru sSourceType ustawionego na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" lub "promoticcyclic".
"password:xxx;" (opcjonalne) - (jest pomijane jeżeli jest określony parametr sConnection) Hasło użytkownika dla dostępu do serwera SQL. Nie ustawia się dla parametru sSourceType ustawionego na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" lub "promoticcyclic".
"database:xxx;" (opcjonalne) - (jest pomijane jeżeli jest określony parametr sConnection) Określa bazę danych, w której są zapisywane dane. Jeżeli parametr sSourceType jest:
"mssqlcyclic", "oraclecyclic", "mysqlcyclic", "firebirdcyclic", "mssqlbackup": określa bazę danych SQL.
"dbasebackup": określa folder z plikami *.dbf.
"accesscyclic", "accessbackup": określa plik *.mdb.
"promoticcyclic": określa folder z plikiem *.ht.
"table:xxx;" (opcjonalne) - Określa tabelkę lub prefiks tabeli, w której dane są zapisane. Jeżeli parametr sSourceType jest:
"mssqlcyclic", "oraclecyclic", "mysqlcyclic", "firebirdcyclic", "accesscyclic": określa nazwa tabeli z danymi cyklicznymi.
"dbasebackup": określa prefiks (początek) nazw kopii zapasowych (tabelek w bazie danych), pełną nazwę tworzy ten prefiks oraz data z czasem. Jeżeli tutaj zostanie określona pełna nazwa pliku *.dbf włącznie z rozszerzeniem, wtedy to oznacza, że będzie przeglądany jedyny konkretny plik a nie cały zestaw kopii zapasowych. Notatka! Można wprowadzić pełną nazwę pliku *.dbf włącznie z ścieżką (foldera), wtedy już jej nie trzeba wprowadzać w parametrze "database:". Pełną ścieżkę można wprowadzić również w formie #data:.
"mssqlbackup", "accessbackup": określa prefiks (początek) nazw kopii zapasowych (tabelek w bazie danych), pełna nazwa jest później tworzona tym prefiksem oraz datą z czasem lub liczbą pożądkową.
"promoticcyclic": określa nazwa pliku cyklicznago *.ht (można wprowadzić z rozszerzeniem). Notatka! Można tu również wprowadzić pełną nazwę pliku *.ht włącznie z ścieżką (foldera), wtedy już jej nie trzeba wprowadzać w parametrze "database:". Pełną ścieżkę można wprowadzić również w formie #data:.
"coltimename:xxx;" (opcjonalne) - Określa nazwę kolumny tabeli (określonej przez parametr table), w której jest zapisany czas. Parametru nie można wprowadzić przy ustawieniu sSourceType na "mssqlbackup", "accessbackup", "dbasebackup" lub "promoticcyclic".
"colattrname:xxx;" (opcjonalne) - Określa nazwę kolumny tabeli (określonej przez parametr table), w której są zapisane atrybuty. Jest wypełniany tylko jeżeli dostępu do tabel w bazie danych, która powstała przez archiwizację danych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, w innym przypadku parametr ten powinien pozostać pusty. Parametru nie można wprowadzać przy ustawieniu sSourceType na "mssqlbackup", "accessbackup", "dbasebackup" lub "promoticcyclic".
Uwaga! Jeżeli jest otwierana tabela bazy danych, która nie została wytworzona przy pomocy obiektu PmaTrendGroup i w której nie występuje kolumna z atrybutem, wtedy opisywany parametr musi mieć wprowadzoną pustą wartość (colattrname:;), w innym przypadku została by wartość domyślna "pm_attr".
"backupcount:xxx;" (opcjonalne) - Określa ilość kopii zapasowych (tabel) w archiwum trendów. Służy tylko jeżeli parametr sSourceType jest ustawiony na "mssqlbackup", "accessbackup" lub "dbasebackup".
"backupsizerows:xxx;" (opcjonalne) - Określa wielkość jednej kopii zapasowej (tabeli) w archiwum trendów według ilości wierszy. Służy tylko jeżeli parametr sSourceType jest ustawiony na "mssqlbackup", "accessbackup" lub "dbasebackup".
"backupsizetime:xxx;" (opcjonalne) - Określa wielkość jednej kopii zapasowej (tabeli) w archiwum trendów przez przedział czasu. Służy tylko jeżeli parametr sSourceType jest ustawiony na "mssqlbackup", "accessbackup" lub "dbasebackup".
sConnection[opcjonalne] (String) ADO Connection łańcuch powiązania do bazy danych trendów. Jeżeli parametr ten jest ustawiony, wtedy nie korzysta się z następujących parametrów parametru sSource: "server:xxx;", "database:xxx;", "user:xxx;" oraz "password:xxx;". Parametry te są już zawarte w samym ADO Connection łańcuchu w parametrze sConnection.
Wartość zwrotna:
Zwraca true jeżeli archiw został pomyślnie otwarty, w innym przypadku zwraca false.
Notatka:
Metoda ustawia i otwiera archiwum trendów (jeżeli dotychczas nie zostało wytworzone, wtedy również zostaje wytworzone). Jeżeli archiwum było uprzednio otwarte (po uruchomieniu aplikacji, przez wcześniejsze wywołanie metody Open), wtedy metoda najpierw zamknie bieżące archiwum.
Konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" ma wpływ na zachowanie metody Open (patrz Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)").
Patrz również:
Przykład1:
Otwarcie tabeli w bazie danych Access wytworzonej przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.Open("accesscyclic", "database:c:\trend1.mdb;table:history1;coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;");
// lub
oTrend.Open("accesscyclic", "table:history1;coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:/trend1.mdb;");
Przykład2:
Otwarcie tabeli w bazie danych Access data.mdb (wytworzonej przez inny system). Kolumna czasu w tabeli nosi nazwę savetime. Jest włączony tryb "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)", tzn. konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" jest ustawiony na true.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.Open("accesscyclic", "database:c:\data.mdb;table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;");
// lub
oTrend.Open("accesscyclic", "table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\data.mdb;");
Przykład3:
Otwarcie tabeli w bazie danych MS SQL (tabela także nie została wytworzona przez system PROMOTIC). Kolumna czasu w tabeli nosi nazwę savetime. Jest włączony tryb "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)", tzn. konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" jest ustawiony na true.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.Open("mssqlcyclic", "server:.\MSSQLSERVER;user:pm_writer;password:pmwriter;database:pm_data;table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;");
// lub
oTrend.Open("mssqlcyclic", "table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;", "Provider=SQLOLEDB;Server=.\MSSQLSERVER;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;");
Przykład4:
Otwarcie binarnego pliku z danymi, które został wytworzony przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.Open("promoticcyclic", "table:c:\data.ht;");
Przykład5:
Otwarcie archiwum trendów w formacie dBase w folderze #data: (w podfolderze trend\archive).
Archiwum trendów zostało wytworzone przy pomocy obiektu PmaTrendGroup a nazwy plików *.dbf (tabel) mają na początku prefiks Trend.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTrend.Open("dbasebackup", "database:#data:/trend/archive;table:trend;backupcount:15;backupsizerows:500;backupsizetime:not limited;");
// lub
oTrend.Open("dbasebackup", "table:trend;backupcount:15;backupsizerows:500;backupsizetime:not limited;", "Data Source=c:/trend/archive;");
Przykład6:
Otwarcie jednego konkretnego pliku dBase w folderze #data: (w podfolderze trend\archive).
Plik został wytworzony przy pomocy obiektu PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sSource;
oTrend.Close();
sSource = "table:#data:/trend/archive/trend2018-02-12_14-18-26;";
// lub
sSource = "database:#data:/trend/archive;table:trend2018-02-12_14-18-26;";
oTrend.Open("dbasebackup", sSource);
© MICROSYS, spol. s r. o.