Promotic

Obiekt PmaTimer (Czasomierz)

Opis:
Obiekt umożliwia dozorowanie upływu periodu czasu. Z danym periodem zostanie wywołane zdarzenie onTick. Obiekt jest dogodny zwłaszcza do periodycznego wykonywania skryptu lub do wykonania skryptu w określonym czasie dnia. Można także wykonywać większe funkcjonalności, jak na przykład opóźnione uruchomienie skryptu (patrz metoda StartEx). Do bardziej ogólnych sposobów zarządzania czasowego jest jednak bardziej przy pomocy obiektu PmaSequencer.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Periody wywołania zdarzenia onTick można zmieniać na bieżąco (patrz właściwość Period) lub na bieżąco zatrzymywać (patrz właściwość Enabled).
Period określa się w sekundach, ale ponieważ że jest typu Double, można wprowadzić również jednostkę czasu mniejszą niż 1 sekunda. Obiekt jest podłączony do czasu komputera, który "tyka" a maksymalną częstotliwością 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Jednak tak krótkich periodów w tym obiekcie praktycznie nie można zastosować. Zalecane jest również nieustawiać zbyt małej wartości, ponieważ to obciąży całą aplikację.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CounterLicznik ograniczający ilość uruchomień
Emulate()Emulacja tyknięcia
EnabledZezwolenie/zakaz czasomierza
LastTickCzas ostatniego wywołania zdarzenia onTick
PeriodPeriod czasomierza w sekundach
StartEx()Aktywowanie czasomierza o określonym periodzie i ilości uruchomień
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onTickJest wywołane po każdym tyknięciu czasomierza
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
CzasomierzDefinicja warunków uruchomienia procesu periodycznego

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r.o.