Promotic

Obiekt PmaTimer (Czasomierz)

Opis:
Obiekt umożliwia dozorowanie upływu periodu czasu. Z danym periodem zostanie wywołane zdarzenie onTick. Obiekt jest dogodny zwłaszcza do periodycznego wykonywania skryptu lub do wykonania skryptu w określonym czasie dnia. Można także wykonywać większe funkcjonalności, jak na przykład opóźnione uruchomienie skryptu (patrz metoda StartEx). Do bardziej ogólnych sposobów zarządzania czasowego jest jednak bardziej przy pomocy obiektu PmaSequencer.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Periody wywoływania zdarzenia onTick można zmieniać na bieżąco (patrz właściwość Period) lub na bieżąco zatrzymywać (patrz właściwość Enabled).
Period określa się w sekundach, ale ponieważ że jest typu Double, można wprowadzić również jednostkę czasu mniejszą niż 1 sekunda. Obiekt jest podłączony do czasu komputera, który "tyka" a maksymalną częstotliwością 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Jednak tak krótkich periodów w tym obiekcie praktycznie nie można zastosować. Zalecane jest również nieustawiać zbyt małej wartości, ponieważ to obciąży całą aplikację.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Counter Licznik ograniczający ilość uruchomień
Emulate Emulacja tyknięcia
Enabled Zezwolenie/zakaz czasomierza
LastTick Czas ostatniego uruchomienia zdarzenia onTick
Period Period czasomierza w sekundach
StartEx Aktywowanie czasomierza o określonym periodzie i ilości uruchomień
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onTick Jest wywołane po każdym tyknięciu czasomierza
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Czasomierz Definicja warunków uruchomienia procesu periodycznego

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmTimer -> PmaTimer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice