Promotic

StartEx - metoda obiektu PmaTimer

Opis:
Aktywowanie czasomierza o określonym periodzie i ilości uruchomień.
Składnia:
Empty StartEx(Single fPeriod, Long nCounter)
Parametry:
fPeriod(Single) Nowy period czasomierza w sekundach lub znacznik, że ma zostać wykorzystany dotychczasowy period czasomierza.
fPeriod > 0 - Wartość 0 oznacza nową wartość periodu czasomierza w sekundach. Wartość parametru zostanie zapisana do właściwości Period.
fPeriod = -1 - Period czasomierza pozostanie bez zmian. Właściwość Period nie zmieni się.
nCounter(Long) Ilość kolejnych uruchomień czasomierza. Wartość parametru zostanie zapisana do właściwości Counter.
nCounter > 0 - Wartość większe niż 0 oznacza ilość kolejnych uruchomień czasomierza. Każde uruchomienie czasomierza automatycznie obniży wartość licznika o 1.
nCounter = 0 - Nie dojdzie już do uruchomienia czasomierza
nCounter = -1 - Ilość uruchomień czasomierza jest nieograniczona
Notatka:
Wywołanie tej metody jest równoznaczne z ustawieniem: Enabled na wartość true, Period na wartość parametru fPeriod oraz Counter na wartość parametru nCounter.
Po przejściu określonej liczby uruchomień czasomierz zatrzyma się i Enabled będzie false, Period pozostanie niezmieniony na wartości parametru fPeriod oraz Counter będzie 0.
Do bardziej ogólnego zarządzania czasowego dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaSequencer.
Przykład:
Z periodem 3 sekund zostanie 10 razy wywołane zdarzenie onTick.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");
oTimer.StartEx(3, 10);
© MICROSYS, spol. s r.o.