Update cookies preferences
Promotic

StartEx - metoda objektu PmaTimer

Popis:
Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou.
Syntaxe:
Empty StartEx(Single fPeriod, Long nCounter)
Parametry:
fPeriod(Single) Nová perioda časovače v sekundách nebo příznak, že se má použít současná perioda časovače.
fPeriod > 0 - Hodnota větší než 0 znamená novou hodnotu periody časovače v sekundách. Hodnota parametru se přenese do vlastnosti Period.
fPeriod = -1 - Perioda časovače zůstane beze změny. Vlastnost Period se nezmění.
nCounter(Long) Počet následných spuštění časovače. Hodnota parametru se přenese do vlastnosti Counter.
nCounter > 0 - Hodnota větší než 0 znamená počet následných spuštění časovače. Každé spuštění časovače sníží automaticky hodnotu čítače o 1.
nCounter = 0 - Už nedojde ke spuštění časovače
nCounter = -1 - Počet spuštění časovače je neomezen
Poznámka:
Volání této metody je shodné s nastavením: Enabled na hodnotu true, Period na hodnotu parametru fPeriod a Counter na hodnotu parametru nCounter.
Po proběhnutí určeného počtu spuštění se časovač zastaví a Enabled bude false, Period zůstane nezměněna na hodnotě parametru fPeriod a Counter bude 0.
Pro obecnější časové řízení je lepší použít objekt PmaSequencer.
Příklad:
S periodou 3 sekund bude 10 krát vyvolána událost onTick.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTimer = pMe.Pm("/Timer");
oTimer.StartEx(3, 10);
© MICROSYS, spol. s r.o.