Promotic

Obiekt PmaFolder (Folder)

Opis:
Obiekt przedstawia folder, do którego można w drzewie Pma obiektów włożyć następny Pma obiekt. Przy pomocy tego obiektu zatem można wytworzyć przejrzystą drzewiastą strukturę obiektów. Znaczenie obiektu jest więc podobne do znaczenia, jakie w SO Windows posiada folder.

W obiekcie PmaFolder można wytworzyć dalsze Pma obiekty (podobnie jak w obiekcie PmaRoot).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt spełnia dwie podstawowe funkcje:
1) Wytwarzanie struktury drzewiastej (dzięki temu że obiekt umożliwia w sobie wytwarzać dalsze obiekty włącznie z obiektem typu PmaFolder).
2) Wytwarzanie interfejsu przy pomocy metody projektanta tego obiektu (patrz karta "Metody" oraz właściwość Methods). Metody projektanta umożliwiają wytwarzanie własnych metod danego foldera i tym samym nadać "inteligencję" folderowi.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.