Promotic

Obiekt PmaFolder (Folder)

Opis:
Obiekt przedstawia folder, do którego można w drzewie Pma obiektów włożyć następny Pma obiekt. Przy pomocy tego obiektu zatem można wytworzyć przejrzystą drzewiastą strukturę obiektów. Znaczenie obiektu jest więc podobne do znaczenia, jakie w SO Windows posiada folder.

W obiekcie PmaFolder można wytworzyć dalsze Pma obiekty (podobnie jak w obiekcie PmaRoot).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt spełnia dwie podstawowe funkcje:
1) Wytwarzanie struktury drzewiastej (dzięki temu że obiekt umożliwia w sobie wytwarzać dalsze obiekty włącznie z obiektem typu PmaFolder).
2) Wytwarzanie interfejsu przy pomocy metody projektanta tego obiektu (patrz karta "Metody" oraz właściwość Methods). Metody projektanta umożliwiają wytwarzanie własnych metod danego foldera i tym samym nadać "inteligencję" folderowi.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice