Promotic

Obiekt PmaFolder (Folder)

Opis:
Obiekt przedstawia folder, do którego można w drzewie Pma obiektów włożyć następny Pma obiekt. Przy pomocy tego obiektu zatem można wytworzyć przejrzystą drzewiastą strukturę obiektów. Znaczenie obiektu jest więc podobne do znaczenia, jakie w SO Windows posiada folder.

W obiekcie PmaFolder można wytworzyć dalsze Pma obiekty (podobnie jak w obiekcie PmaRoot).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt spełnia dwie podstawowe funkcje:
1) Wytworzenie struktury drzewiastej (dzięki temu że obiekt umożliwia w sobie wytwarzać dalsze obiekty włącznie z obiektem typu PmaFolder).
2) Wytworzenie interfejsu przy pomocy metody projektanta tego obiektu (patrz karta "Metody" oraz właściwość Methods). Metody projektanta umożliwiają wytwarzanie własnych metod danego foldera i tym samym nadać "inteligencję" folderowi.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmFolder -> PmaFolder
© MICROSYS, spol. s r.o.