Promotic

Obiekt PmaAdo (Baza danych ADO)

Opis:
Patrz: PmaAdo - Szczegółowy opis obiektu, PmaAdo - Praktyczne przykłady

Obiekt ten zapewnia dostęp do baz danych przy pomocy technologii ADO. Obiekt ten przedstawia podłączenie do jednej bazy danych i ponadto może równocześnie zawierać więcej obiektów AdoRecordset (które udostępniają dane w rzeczywistych tabelach w bazie danych). Przy pomocy obiektu PmaAdo mogą być odczytywane/zapisywane dane z/do rzeczywistej tabeli w bazie danych oraz mogą być wykonywane polecenia SQL w podłączonej bazie danych.
Obiekt PmaAdo udostępnia bezpośrednio obiekty i metody technologii ADO. Zwłaszcza obiekt AdoRecordset (zestaw rekordów) jako wynik polecenia SQL SELECT. Przez to jest zapewniona maksymalna otwartość i wszystko, co można wykonać przy pomocy technologii ADO można zastosować również w systemie PROMOTIC.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaAdo wymaga zakup licencji "PmDB". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
DbBeginTransRozpoczyna nową transakcję nad podłączoną bazą danych
DbCloseOdłączenie obiektu PmaAdo od bazy danych i zwolnienie wszystkich zapamiętanych obiektów AdoRecordset
DbCommitTransPotwierdza transakcję nad podłączoną bazą danych
DbConnectionParamsDodatkowe parametry podłączenia do bazy danych
DbConnectionStringParametry podłączenia do bazy danych
DbExecuteWykona wprowadzone polecenie w składni języka SQL
DbIsOpenTest, czy obiekt PmaAdo jest podłączony do bazy danych
DbOpenPodłączenie obiektu PmaAdo do bazy danych
DbRollbackTransPomija transakcję nad podłączoną bazą danych
LastErrLiczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo
LastTextErrOpis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo
RsCloseZwolni zapamiętany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsGetZwraca utrzymywany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze, który został uprzednio wytworzony przez wywołanie metody RsOpen
RsIsOpenTest, czy istnieje obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsOpenWykona polecenie SQL SELECT, rezultat polecenia jest zwrócony w formie obiektu AdoRecordset (zestaw rekordów)
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ADOUstawienia podstawowe dostępu do bazy danych za pośrednictwem ADO
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
Powiązane podobiekty:
AdoField(ADO Field) Obiekt ADO Field zawiera informację o kolumnie
AdoRecord(ADO Record) Obiekt ADO Record przedstawia wyłącznie jeden rekord
AdoRecordset(ADO Recordset) Obiekt ADO Recordset przedstawia zestaw rekordów

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAdo -> PmaAdo
Pm8.03.22: Uogólnienie metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.
Jeżeli w tych metodach w parametrze zostanie określone "return:map;", wtedy metody zwracają szczegółowsze informacje o wyniku wołania.
Pm8.03.09: nowe metody dla wsparcia transakcji: DbBeginTrans, DbCommitTrans oraz DbRollbackTrans.
Pm8.01.03: Niektóre metody obiektu AdoRecordset nie zwracały znacznika, czy zostały wykonane poprawnie. Dlatego system PROMOTIC dodaje do tego obiektu właściwości (Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr), przy pomocy których można to stwierdzić.
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.