Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaAdo (Baza danych ADO)

Opis:
Patrz: PmaAdo - Szczegółowy opis obiektu, PmaAdo - Praktyczne przykłady
 
Obiekt ten zapewnia dostęp do baz danych przy pomocy technologii ADO. Obiekt ten przedstawia podłączenie do jednej bazy danych i ponadto może równocześnie zawierać więcej obiektów AdoRecordset (które udostępniają dane w rzeczywistych tabelach w bazie danych). Przy pomocy obiektu PmaAdo mogą być odczytywane/zapisywane dane z/do rzeczywistej tabeli w bazie danych oraz mogą być wykonywane polecenia SQL w podłączonej bazie danych.

Obiekt PmaAdo udostępnia bezpośrednio obiekty i metody technologii ADO. Zwłaszcza obiekt AdoRecordset (zestaw rekordów) jako wynik polecenia SQL SELECT. Przez to jest zapewniona maksymalna otwartość i wszystko, co można wykonać przy pomocy technologii ADO można zastosować również w systemie PROMOTIC.

 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmaAdo wymaga zakup licencji "PmDB". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
DbBeginTrans Rozpoczyna nową transakcję nad podłączoną bazą danych
DbClose Odłączenie obiektu PmaAdo od bazy danych i zwolnienie wszystkich zapamiętanych obiektów AdoRecordset
DbCommitTrans Potwierdza transakcję nad podłączoną bazą danych
DbConnectionParams Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych
DbConnectionString Parametry podłączenia do bazy danych
DbExecute Wykona wprowadzone polecenie w składni języka SQL
DbIsOpen Test, czy obiekt PmaAdo jest podłączony do bazy danych
DbOpen Podłączenie obiektu PmaAdo do bazy danych
DbRollbackTrans Pomija transakcję nad podłączoną bazą danych
LastErr Liczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo
LastTextErr Opis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu PmaAdo
RsClose Zwolni zapamiętany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsGet Udostępni utrzymywany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze, który został uprzednio wytworzony przez wywołanie metody RsOpen
RsIsOpen Test, czy istnieje obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsOpen Wykona polecenie SQL SELECT, rezultat polecenia jest zwrócony w formie AdoRecordset (zestaw rekordów)
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
ADO Ustawienia podstawowe dostępu do bazy danych za pośrednictwem ADO
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Powiązane podobiekty:
AdoField(ADO Field) Obiekt ADO Field zawiera informację o kolumnie
AdoRecord(ADO Record) Obiekt ADO Record przedstawia wyłącznie jeden rekord
AdoRecordset(ADO Recordset) Obiekt ADO Recordset przedstawia zestaw rekordów

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAdo -> PmaAdo
Pm8.03.22: Uogólnienie metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.

Jeżeli w tych metodach w parametrze zostanie określone "return:map;", wtedy metody zwracają szczegółowsze informacje o wyniku wołania.

Pm8.03.09: nowe metody dla wsparcia transakcji: DbBeginTrans, DbCommitTrans oraz DbRollbackTrans.
Pm8.01.03: Niektóre metody Microsoft obiektów AdoRecordset nie zwracały znacznika, czy zostały wykonane poprawnie. Dlatego Promotic dodaje do tego obiektu właściwości (Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr), przy pomocy których można to stwierdzić.
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice