Promotic

Obiekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Opis:
Obiekt ADO Recordset przedstawia zestaw rekordów. Chodzi bezpośrednio o obiekt z implementacji technologii ADO od firmy Microsoft. W dokumentacji PROMOTIC są przedstawione tylko najważniejsze właściwości i metody. Dokładny opis interfejsu obiektu patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx lub http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Obiekt ADO Recordset: Obiekt AdoRecordset (zestaw rekordów) przedstawia dane rezultatu polecenia SQL. Dane składają się z dowolnej liczby rekordów, gdzie każdy rekord jednego obiektu AdoRecordset ma taką samą strukturę (obiekty AdoField). Dane mają więc charakter tablicy, gdzie wiersze odpowiadają rekordom a kolumny są tworzone obiektami AdoField.

Bieżący rekord: Jeden z rekordów można wybrać jako bieżący rekord. Chodzi o rekord, z którym można na bieżąco pracować. Cały szereg operacji dotyczy właśnie bieżącego rekordu. Do zmiany pozycji bieżącego rekordu po rekordach obiektu AdoRecordset służy całszereg metod, na przykład MoveFirst, MoveNext, itd. Bieżący rekord w obiekcie AdoRecordset może być najwyżej jeden, lecz nie musi być też żaden. Podczas przechodzenia rekordów jednego po drugim do przodu (do tyłu), przy przesuwaniu pozycji bieżącego rekordu o jeden do przodu przy pomocy metody MoveNext (do tyłu przy pomocy metody MovePrevious), w końcu bieżący rekord przesunie się za ostatni (przed pierwszy) rekord i przechodzenie rekordów tym samym jest zakończone. Do sprawdzenia, że bieżący rekord już nie jest ważny i przesunął się za ostatni rekord (lub przed pierwszy) służy właściwość EOF (BOF).

Obiekt ADO Record:
W zależności od konkretnego ADO Provider może się wydarzyć, że jednowierszowy wynik polecenia SQL nie zostanie zwrócony w formie obiektu AdoRecordset z jednym rekordem, lecz w postaci w formie obiektu AdoRecord (przedstawia jeden wiersz). Jednak zachowanie takie nie jest typowym dla najczęściej stosowanych ADO Provider. Obiekt AdoRecord jest zwracany raczej w przypadku jawnych operacji, kiedy z istniejącego obiektu AdoRecordset jest zwracany konkretny rekord w formie obiektu AdoRecord. Obiekt AdoRecord składa się z obiektów AdoField tak samo jak obiekt AdoRecordset, jedank w odróżnieniu od niego nie wspiera metody do zmiany pozycji bieżącego rekordu (np. MoveFirst).
W celu uproszczenia w dokumentacji PROMOTIC będziem przedstawiany powszechnie zwracany obiekt AdoRecordset, chociaż w okreĺonych pojedyńczych przypadkach może zostać zwracany także obiekt AdoRecord.
Właściwości:
AbsolutePageZwraca lub ustawia wartość która określa numer strony w obiekcie AdoRecordset.
AbsolutePositionZwraca lub ustawia wartość, która określa pozycję porządkową bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset.
ActiveCommandZwraca obiekt Command skojarzony z AdoRecordset.
ActiveConnectionZwraca lub ustawia definicję połączenia, jeżeli połączenie jest zamknięte, lub bieżący obiekt Connection, jeżeli połączenie jest otwarte.
BOFStwierdzi, czy pozycja bieżącego rekordu znajduje się przed pierwszym rekordem w obiekcie AdoRecordset
BookmarkZwraca lub ustawia zakładkę (bookmark). Zakładka zapisze pozycję bieżącego rekordu.
CacheSizeZwraca lub ustawia liczbę rekordów, które można buforować.
CursorLocationZwraca lub ustawia lokalizację usługi kursora.
CursorTypeZwraca lub ustawia typ kursora obiektu AdoRecordset.
DataMemberZwraca lub ustawia nazwę obszaru danych, który zostanie pobrany z obiektu, do którego odwołuje się właściwość DataSource.
DataSourceOkreśla obiekt zawierający dane, które mają być reprezentowane jako obiekt AdoRecordset
EditModeWskazuje stan edzcji bieżącego rekordu (wartość ADO EditModeEnum)
EOFStwierdzi, czy pozycja bieżącego rekordu znajduje się za ostatnim rekordem w obiekcie AdoRecordset
FieldsZwraca obiekt Collection, który zawiera obiekty AdoField
FilterZwraca lub ustawia filtr dla danych w obiekcie AdoRecordset.
IndexZwraca lub ustawia nazwę bieżącego indeksu w obiekcie AdoRecordset
LockTypeZwraca lub ustawia wartość, która określa typ blokowania podczas edycji rekordu w obiekcie AdoRecordset.
MarshalOptionsZwraca lub ustawia wartość, która określa, które rekordy mają zostać zwrócone do serwera.
MaxRecordsZwraca lub ustawia maksymalną liczbę rekordów do zwrócenia z zapytania do obiektu AdoRecordset
PageCountZwraca ilość stron z danymi w obiekcie AdoRecordset.
PageSizeZwraca lub ustawia maksymalną liczbę rekordów dozwoloną na jednej stronie obiektu AdoRecordset.
Pm_LastErrLiczbowy kod błędu ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset
Pm_LastTextErrOpis tekstowy wyniku ostatniego wywołania metody (właściwości) obiektu AdoRecordset
RecordCountZwraca ilość rekordów w obiekcie AdoRecordset
SortZwraca lub ustawia nazwy pól w AdoRecordset do sortowania.
SourceUstawia wartość łańcucha lub odwołanie do obiektu Command albo zwraca wartość typu String, która określa źródło danych obiektu AdoRecordset.
StateStwierdzi, czy obiekt AdoRecordset jest otwarty, zamknięty, czy podłącza się, wykonuje się metoda asynchroniczna lub odczytuje dane
StatusZwraca stan bieżącego rekordu w odniesieniu do aktualizacji wsadowych lub innych operacji zbiorczych.
StayInSyncZwraca lub ustawia, czy odwołanie do rekordów podrzędnych zmieni się, gdy zmieni się pozycja rekordu nadrzędnego.
Metody:
AddNew()Początek trybu edycji dodania nowego rekordu
Cancel()Anuluje egzekucję.
CancelBatch()Anuluje aktualizację zbiorczą.
CancelUpdate()Koniec trybu edycji, odwołanie zmian
Clone()Wytworzy duplikat istniejącego AdoRecordset.
Close()Zamyka AdoRecordset.
CompareBookmarks()Porównuje dwie zakładki (bookmarks).
Delete()Usunie rekord w obiekcie AdoRecordset
Find()Wyszuka rekord w obiekcie AdoRecordset, który spełnia dane kryteria
GetRows()Skopiuje kilka rekordów obiektu AdoRecordset do tablicy 2-wymiarowej
GetString()Zwraca AdoRecordset jako łańcuch tekstowy
Move()Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset o określoną ilość rekordów
MoveFirst()Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na pierwszy rekord w obiekcie AdoRecordset
MoveLast()Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na ostatni rekord w obiekcie AdoRecordset
MoveNext()Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na następny rekord w obiekcie AdoRecordset
MovePrevious()Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu na poprzedni rekord obiektu AdoRecordset
NextRecordset()Czyści bieżący obiekt AdoRecordset i zwraca następny obiekt AdoRecordset, wykonując serię poleceń.
Open()Metoda otwiera element bazy danych, który daje dostęp do rekordów w tabeli, wyników zapytania lub do zapisanego zestawu AdoRecordset.
Requery()Pełny ponowny odczyt danych w obiekcie AdoRecordset
Resync()Odświeżenie istniejących danych w obiekcie AdoRecordset
Save()Zapisuje obiekt AdoRecordset do pliku lub do obiektu Stream.
Seek()Przeszukuje indeks obiektu AdoRecordset, aby znaleźć rekord, który pasuje do określonych wartości.
Supports()Zwraca wartość logiczną, która określa, czy obiekt AdoRecordset obsługuje określony typ funkcjonalności.
Update()Koniec trybu edycji rekordu, wykonanie zmian
UpdateBatch()Zapisuje wszystkie zmiany w obiekcie AdoRecordset do bazy danych. Używane podczas pracy w trybie aktualizacji wsadowej.
Patrz również:
- AdoRecord (obiekt)
- AdoField (obiekt)
- PmaAdo (obiekt)

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.