Update cookies preferences
Promotic

Move - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Przesunięcie pozycji bieżącego rekordu w obiekcie AdoRecordset o określoną ilość rekordów.
Składnia:
Empty Move(Long nRecords, [Variant vStart])
Parametry:
nRecords(Long) Ilość rekordów, o którą zostanie przesunięta pozycja bieżącego rekordu.
Liczba dodatnie oznacza przesunięcie do przodu, liczba ujemna oznacza przesunięcie wstecz.
vStart[opcjonalne] (Variant) Określa pozycję początkową (Bookmark).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pozycją początkową będzie pozycja bieżącego rekordu.
Jeżeli zostanie wprowadzony ważny Bookmark, wtedy będzie on pozycją początkową.
Ponadto do określenia pozycji początkowej można zastosować uzgodnione stałe liczbowe:
0 (domyślnie) - (adBookmarkCurrent) Bieżący rekord.
1 - (adBookmarkFirst) Pierwszy rekord.
2 - (adBookmarkLast) Ostatni rekord.
Patrz również:
- AdoRecordset.EOF (właściwość)
- AdoRecordset.BOF (właściwość)
Przykład:
Odczyt danych w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1").
Obiekt AdoRecordset, który jest rezultatem metody zostanie zapamiętany w obiekcie PmaAdo pod dostarczonym jednoznacznym identyfikatorem ("table1"), będzie tylko jednokierunkowym (static) i tylko do odczytu (readonly).
Sprawdza się, czy nie doszło do błędu i czy metoda zwróciła ważny obiekt AdoRecordset.
Następnie zostaną sprawdzone wszystkie rekordy obiektu AdoRecordset a dla każdego 10. rekordu zostanie wypisana wartość pierwszej kolumny do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
if (oRs)
{
oRs.MoveFirst();
while (! oRs.EOF)
{
Pm.Debug("Field=" + oRs.Fields.Item(0).Value);
oRs.Move(10);
}
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.