Promotic

Find - metoda obiektu AdoRecordset

Opis:
Wyszuka rekord w obiekcie AdoRecordset, który spełnia dane kryteria.
Składnia:
Empty Find(String sCriteria, [Long nSkipRows], [Long nSearchDirection], [Variant vStart])
Parametry:
sCriteria(String) Wartość z poleceniem, które określa nazwę kolumny, operator porównania oraz wartość, wykorzystane do wyszukiwania. Na przykład "Country='Czech republic'", "Date>#7/22/2011#", "Country LIKE C*", itd.
nSkipRows[opcjonalne] (Long) Określa ofset rekordu od rekordu bieżącego lub vStart bookmark skąd ma rozpocząć wyszukiwanie. Domyślną wartością jest 0.
nSearchDirection[opcjonalne] (Long) Wartość określająca kierunek wyszukiwania:
1 (domyślnie) - (adSearchForward) Wyszukuje do przodu od pozycji początkowej. Jeżeli nie odnaleziono, wtedy pozycja bieżącego rekordu jest ustawiona za ostatni rekord (właściwość EOF).
-1 - (adSearchBackward) Wyszukuje w tył od pozycji początkowej. Jeżeli nie odnaleziono, wtedy pozycja bieżącego rekordu jest ustawiona przed pierwszy rekord (właściwość BOF).
vStart[opcjonalne] (Variant) Określa pozycję początkową (Bookmark).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pozycją początkową będzie pozycja bieżącego rekordu.
Jeżeli zostanie wprowadzony ważny Bookmark, wtedy będzie on pozycją początkową.
Ponadto do określenia pozycji początkowej można zastosować uzgodnione stałe liczbowe:
0 (domyślnie) - (adBookmarkCurrent) Bieżący rekord.
1 - (adBookmarkFirst) Pierwszy rekord.
2 - (adBookmarkLast) Ostatni rekord.
Notatka:
Odnaleziony rekord jest zaznaczony jako rekord bieżący.
Przykład:
Ustawienie pozycji bieżącego rekordu na pierwszy rekord, w którego kolumnie ("name") występuje wartość ("pi"), w obiekcie PmaAdo ("/TestAdoDb"), który jest już podłączony do bazy danych (patrz metoda DbOpen), przy pomocy polecenia SQL ("SELECT * FROM table1").
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb");
var oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;");
if (oRs)
{
oRs.Find("name='pi'", 0, 1, 1);
}

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.